Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátky svatých

 

Svátky svatých v červnu

1.   Svatého mučedníka Justina a druhů

Narodil se v Samaří, jeho rodiče byli pohané. Učil se filosofii, ale plné uspokojení našel až tehdy, když poznal křesťanské spisy. I po křtu si vážil řecké filosofie. Založil v Římě vlastní filosofickou školu a napsal několik spisů, v nichž bránil křesťanství. Během pronásledování za císaře Marka Aurelia byl udán. Před soudcem statečně vyznal svou víru. Proto byl zmrskán a nakonec popraven mečem (asi roku 166).

 

2.   Svatého otce Nikefora, vyznavače

Byl synem císařského tajemníka a stal se písařem. V době ikonoboreckých bojů byl zvolen za cařihradského patriarchu, z nichž patří mezi nejučenější. Roku 813 byl předvolán před císaře Lva Arménského, který jej nutil k herezi, ale on se mu ostře postavil. Za to byl poslán do vyhnanství do Chalcedonu, kde roku 828 zemřel.

 

3.   Svatého mučedníka Lukilliána a druhů

Původně byl pohanským knězem, ale ve stáří uvěřil v Krista. Nebojácně vyznával svou víru a přivedl mnoho pohanů ke Kristu. Byl zavřen do žaláře, kde povzbuzoval ostatní křesťany. Po krutém mučení byl nejdříve křižován a nakonec sťat mečem.

 

4.   Svatého otce Mitrofana, cařihradského patriarchy

Velmi starý se stal Cařihradským patriarchou. Velmi si ho vážil císař Konstantin Velký. Patriarchou byl 11 let a zemřel asi roku 325 ve stáří 117 let.

 

5.   Svatého mučedníka Doroteje, tyrského biskupa

Byl biskupem kolem 50 let a obrátil mnoho pohanů. Za Diokleciána trpěl pro víru a za Juliána Apostaty zemřel mučednickou smrtí ve stáří 107 let. Pravděpodobným místem jeho smrti bylo město Odiss (dnešní Varna).

 

6.   Ctihodného otce Visariona divotvůrce

Pocházel z Egypta a v mládí odešel k palestinským mnichům. Pak se vrátil do Egypta, kde rozdal své jmění, přijal mnišství a odešel do pouště, kde žil v mlčení. Byl mu dán dar zázraků. Zemřel velmi starý na konci 4. nebo začátku 5. století.

Ctihodného Hilariona Nového

Byl učedníkem sv. Řehoře Dekapolity a od mládí žil jako mnich v Dalmatském klášteře. Když měl být zvolen novým igumenem, uprchl z kláštera, ale chytili jej a musel se podrobit. Trpěl pro úctu ikon a byl několikrát uvržen do žaláře. Roku 845 zemřel ve svém klášteře ve věku 70 let.

 

7.   Svatého biskupa a mučedníka Teodota Ankirského

Teodot vlastnil v Ankiře hostinec, kde ubytovával křesťany a pomáhal mučedníkům ve vězení. Když bylo v jezeře za Diokleciánova pronásledování utopeno sedm panen, vytáhl je v noci z jezera a pochoval. Za tento čin byl zajat a krutě mučen. Pak mu usekli hlavu (roku 303).

 

8.   Přenesení ostatků svatého velkomučedníka Teodora Stratiláta

Tento den se vzpomíná přenesení jeho ostatků z Herakleje do Evchaity roku 319.

9.   Svatého otce Cyrila, alexandrijského arcibiskupa

Narodil se kolem roku 370 a získal velké vzdělání. Roku 412 nastoupil na alexandrijský patriarchální stolec. Zde se zapletl do událostí, které ho ne vždy příliš ctily. Bojoval proti nestoriánskému bludu a účastnil se Efezského koncilu, kde bylo jeho zásluhou odsouzeno Nestorovo učení jako bludné. Poslední roky svého života věnoval pastorační práci a psaní teologických děl. Zemřel roku 444.

10. Svatého mučedníka Timoteje, Pruského biskupa

Měl dar zázraků a byl velmi horlivý v obracení pohanů. Julián Apostata jej nechal zavřít do vězení, ale ani tam nepřestal učit. Za to byl sťat.

11. Svatých apoštolů Bartoloměje a Barnabáše

Bartoloměj - Nazývá se též Natanael. Pocházel z Kány Galilejské. Patřil k dvanácti apoštolům. Po seslání Svatého Ducha hlásal evangelium v Indii a Arménii, kde mu na rozkaz krále Astyaga stáhli z těla kůži a pak ho sťali mečem (roku 71).

Barnabáš - Pocházel z ostrova Kypru. Patřil k sedmdesáti učedníkům. Po seslání Svatého Ducha uvedl sv. Pavla v Jeruzalémě k apoštolům. Doprovázel Pavla na jeho první apoštolské cestě. Účastnil se též jeruzalémského sněmu. Když se rozešel s Pavlem, vzal s sebou na Kypr sv. Marka. V Salamině na Kypru byl pravděpodobně roku 76 ukamenován.

 

12. Ctihodného otce Onufrije Velkého

Je jedním z největších východních asketů. Žil ve 4. století. Jako mladý vstoupil do kláštera. Později odešel z kláštera a usadil se v poušti. Zde žil 60 let, trpěl chladem i horkem, často bez jídla i pití. Po 30 letech života v poušti vyrostl před jeho jeskyní fíkovník a vytryskl pramen čisté vody. Před jeho smrtí jej navštívil starec Pafnutij, kterému Onufrij vyprávěl o svém životě.

 

Ctihodného otce Petra Athoského

Byl vojákem a byl zajat v boji s mohamedány. Ve vězení začal svůj asketický život. Když byl propuštěn na svobodu, odcestoval do Říma a pak se usadil na hoře Athos. Zde žil 53 let bez oděvu a věcí nutných k životu. Jeho tělo obrostlo hustými a dlouhými vlasy a jeho brada dosahovala až na zem. Zemřel kolem roku 734.

 

13. Svaté mučednice Akiliny

Pocházela z města Vilvo a za císaře Diokleciána byla obviněna z hlásání křesťanství. Byla krutě mučena a v důsledku mučení zemřela.

Svatého Trifiliuse, biskupa kyperské Leukusie

Pocházel z Cařihradu a stal se biskupem v Levkusii. Dosáhl velkého stupně dokonalosti. Zemřel velmi starý kolem roku 370.

 

14. Svatého proroka Elizea

Byl synem Šafata. Pocházel z Ábel-mechóty. Stal se Eliášovým žákem a po jeho nanebevzetí po něm převzal funkci. Nebál se říkat pravdu do očí i králům a byl zastáncem židovského národa. Zemřel ve vysokém stáří v Samarii, za krále Jóaše.

Svatého otce Metoděje, cařihradského patriarchy

Pocházel ze Syrakus. Vstoupil do kláštera nedaleko Cařihradu. Trpěl pro úctu ikon. Pak byl poslán na ostrov Antigon, kde byl v podzemním vězení. Za císařovny Teodory se stal cařihradským patriarchou. Předsedal cařihradskému koncilu (roku 842). Zemřel roku 847.

 

15. Svatého proroka Ámose

Pocházel z Tekoy. Prorokoval za Jeroboáma II. v severním království. Podle podání zahynul úderem palice, když jej vyháněli ze země. Ve svých proroctvích ostře útočí na boháče, kteří se nestarají o chudé, a na podplatitelné soudce.

Ctihodného Jeronýma, stridonského presbytera

Narodil se roku 342 ve Stridonu v Dalmácii. Studoval v Římě. Později odešel na východ a tam žil poustevnickým životem v poušti nedaleko Antiochie. Roku 382 se vrátil do Říma a stal se tajemníkem papeže Damasa. V Římě začal pracovat na revizi latinského překladu Písma svatého. Později opět odešel opět na východ. V Betlémě si vystavěl poustevnu, kde se věnoval překládání svatého Písma. Zemřel roku 420.

16. Svatého otce a divotvůrce Tichona Amafuntského

Pocházel z Kypru a stal se biskupem v Amafuntě. Obrátil mnoho pohanů na víru v Krista a zničil všechna pohanská obětiště v okolí. Zemřel pokojně na počátku 5. století.

 

17. Svatých mučedníků Manuela, Savela a Izmaela

Pocházeli z Persie a byli posláni perským králem k Juliánovi Apostatovi, aby dojednali mír. Protože v Chalcedonu odmítli účast na obětování modlám, byli mučeni a nakonec sťati (roku 362).

 

18. Svatého mučedníka Leontia

Žil v Tripolisu a byl vévodou. Za Vespasianova pronásledování byl umrskánt na smrt.

 

19. Svatého apoštola Judy, bratra Páně

Byl příbuzným Pána Ježíše. Připisuje se mu list Judův. Hlásal Krista v Arábii, Sýrii, Persii a Mezopotámii, kde byl kolem roku 80 zajat pohanskými kněžími a po mnohých mučeních přivázán na kříž a zastřelen šípy.

 

20. Svatého mučedníka Metoděje, patarského biskupa
Stal se biskupem v Patarách. Byl dobrým kazatelem a horlivě vystupoval proti lživým učením. Za pronásledování křesťanů byl sťat roku 312 ve Východní Chalkidě.

 

21. Svatého mučedníka Juliána Taršíšského

Pocházel z kilikijského Anazaru. Jeho otec byl pohan, matka křesťanka. Když mu bylo 18 let, byl za Diokleciánova pronásledování podroben krutému mučení, které trvalo celý rok. Nakonec byl utopen v moři.

 

22. Svatého mučedníka Eusebia, samosatského biskupa

Byl biskupem v Samosatě v Sýrii. Hájil katolické učení proti ariánům. Za císaře Valensa, který byl zastáncem arianismu, měl být poslán do vyhnanství. V přestrojení však uprchl a za císaře Teodósia se vrátil. Ve funkci však nezůstal dlouho. Když doprovázel roku 379 nového biskupa Marina do města Dolichu, hodila mu jedna ariánská žena na hlavu cihlu. Na toto zranění zemřel.

 

23. Svaté mučednice Agrippiny

Byla Římanka. Pocházela ze vznešeného rodu. Za křesťanskou víru byla v době Valeriánova pronásledování roku 262 umučena. Její tělo přenesly nábožné ženy na Sicílii, kde je pochovaly. U jejího hrobu se událo mnoho zázraků. Agripina bývá vzývána jako pomocnice v boji proti zlým duchům a v bouřce.

 

24. Narození svatého Jana Předchůdce

Početí Jana Předchůdce zvěstoval archanděl Gabriel jeho otci Zachariáši v jeruzalémském chrámě. Když se narodil, pojmenovali ho Jan. Jan později odešel do pouště a pak vystoupil jako prorok.

 

25. Svaté ctihodné mučednice Fevronie

Od mládí žila v klášteře pod vedením své tety Vrieny. Za Diokleciánova pronásledování byla zajata a mučena. Bili ji, pálili ohněm, řezali ostrými noži, vyrvali jí zuby a usekli jí ruce i nohy. Nakonec jí mučitelé usekli hlavu (roku 304).

 

26. Ctihodného otce Davida Seluňského

Od mládí žil jako mnich nedaleko města Seluň, kde takto žil více než 70 let. Zemřel kolem roku 548.

 

27. Ctihodného otce Samfona

Byl bohatým Římanem, který se stal lékařem. Po smrti rodičů rozdal své jmění chudým, propustil své otroky a odešel do Cařihradu. Tam postavil dům, kde se staral o cizince, nemocné a chudé. Císař Justinián jej jmenoval představeným císařské nemocnice. V této funkci působil do konce svého života v roce 530.

 

28. Přenesení ostatků svatých nezištníků Kira a Jana

Za císaře Teodosia Mladšího byly ostatky Kira a Jana přeneseny do Manutina, kde se nad nimi událo mnoho zázraků. Později byly převezeny do Říma a odtud do Mnichova, kde jsou uloženy v chrámě sv. Michaela.

 

29. Svatých, slavných a všechvalných apoštolských knížat Petra a Pavla

Mezi apoštoly uctívá Církev nejvíce dva, které nazývá apoštolskými knížaty. Petr je základem Církve a Pavel největším hlasatelem evangelia.

Petr – Jmenoval se Šimon a byl rybářem. Jméno Petr dostal od Krista. Patřil do Kristova nejbližšího okruhu, ale přes slib věrnosti jej třikrát zapřel, čehož však litoval. Ježíš mu po zmrtvýchvstání svěřil vedení Církve. Herodes Agripa jej dal uvěznit, ale byl zázračně vysvobozen. Pak působil v Antiochii a účastnil se apoštolského sněmu v Jeruzalémě. Nakonec odešel do Říma, kde byl za císaře Nera (mezi lety 64-67) ukřižován hlavou dolů.

Pavel – Jmenoval se Šavel a pocházel z židovské rodiny, která se usadila v Tarsu. Horlivě pronásledoval křesťany. U bran Damašku se z pronásledovatele stal hlasatelem Kristova učení. Na svých třech apoštolských cestách založil ve východním Středomoří a Řecku velký počet křesťanských obcí. Byl zajat a odveden do Říma. Není přesně známo, kde pobýval, když byl propuštěn. Byl však opět uvězněn a odveden do Říma, kde byl sťat.

 

30. Sbor svatých, slavných a všechvalných 12 apoštolů

Každý z apoštolů má svou vlastní vzpomínku. Tento den se slaví jejich společný svátek, který se nazývá sborem.