Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátky svatých

 

Svátky svatých v  květnu

1.   Svatého proroka Jeremiáše

      Pocházel z Anatótu. Byl synem kněze. Působil za Jósiáše. Po pádu Jeruzaléma roku 587 př. Kr. byl odvlečen judskými vzbouřenci do Egypta, kde byl soukmenovci ukamenován. Prorok před dobytím Jeruzaléma dal ukrýt schránu úmluvy. Připisují se mu „Proroctví“ a „Pláč“.

 

2.   Svatého otce Atanáše Velkého

      Narodil se kolem roku 295 v Alexandrii, kde dostal to nejlepší vzdělání. V mládí odešel do pouště, kde byl žákem sv. Antonína. Roku 318 byl vysvěcen na jáhna a stal se tajemníkem alexandrijského patriarchy, po jehož smrti byl zvolen za jeho nástupce. Jeho biskupský úřad byl rušný a strastiplný. Ze 47 let prožil za obranu pravé víry v pěti vyhnanstvích 17 let. Nucený pobyt mimo eparchii využíval k písemnému vysvětlování a šíření pravé víry. Zemřel roku 373.

3.   Svatých mučedníků Timotea a Maury

      Timotej pocházel z Egypta. Od mládí miloval křesťanské knihy, které četl v chrámě a opisoval. Když dospěl, oženil se s Maurou. Brzy po jejich svatbě začalo pronásledování křesťanů a manželé byli zatčeni. Protože Timotej odmítl vydat křesťanské knihy, manželé po devíti dnech krutého mučení roku 286 zemřeli.

 

      Zesnutí ctihodného otce Teodosia, igumena pečerského kláštera
Narodil se nedaleko Kyjeva. Od mládí projevoval vztah k mnišskému životu. Když mu bylo dvacet čtyři let, opustil domov a odešel do Kyjeva ke starci Antonovi. Ten jej přijal a žili pak společně v jeskyni. Roku 1054 byl sv. Teodós vysvěcen na kněze a později zvolen představeným lávry. Jako první zavedl na Rusi společný život mnichů. Nebál se veřejně stavět proti knížatům. Zemřel roku 1074.

 

4.   Svaté mučednice Pelagie

      Pocházela z Tarsu. Byla velmi krásná. Měla si vzít následníka trůnu, ale poznala křesťanství a chtěla zůstat pannou. Nakonec ji vlastní matka dovedla k císaři, který ji dal krutě mučit. Při mučení (kolem roku 290) zemřela.

 

5.   Svaté a slavné mučednice Ireny

      Byla dcerou makedonského knížete. Když přijala křesťanství, obrátila ke Kristu i své sourozence. Její otec Licinius nejdříve přijímal její názory, ale později ji nutil, aby obětovala modlám. Odmítla, a tak ji dal hodit pod kopyta divokých koní. Ti jí neublížili, ale vrhli se na jejího otce a jen její modlitba ho zachránila od smrti. Ten po tomto zázraku uvěřil. Irena začala hlásat Krista v různých městech, kde byla často mučena. Nakonec byla upálena v Soluni.

 

6.   Svatého a spravedlivého trpitele Joba

      Pocházel z Úsu. Měl velkou rodinu a mnoho majetku. Satan si vyžádal, aby jej mohl zkoušet. Nejdříve mu sáhl na majetek a pak na rodinu. Nakonec si vyžádal i Jobovo fyzické utrpení. Job však vytrval a pokořil se před Boží vůlí. Nakonec zahrnul Bůh svého spravedlivého novým velkým bohatstvím.

 

7.   Vzpomínka na zjevení na nebi svatého kříže v Jeruzalémě

      Dne 7.5.352 v devět hodin ráno se ukázal v Jeruzalémě na nebi velký rovnoramenný kříž, který sahal od Golgoty až k Olivové hoře. Kříž byl tak jasný, že zastínil i slunce. Tento zázrak trval několik hodin a vidělo jej mnoho lidí.

 

8.   Svatého apoštola a evangelisty Jana Teologa

      Pocházel z Betsaidy. Byl učedníkem Jana Předchůdce a pak Ježíšovým. Účastnil se nejdůležitějších událostí Ježíšova života. Jako jediný z apoštolů stál pod křížem. Po nanebevstoupení žil v Jeruzalémě a pak v Efezu. Za císaře Domiciána byl v okovech odveden do Říma, kde byl mučen, a pak poslán do vyhnanství na ostrov Patmos v Egejském moři, kde měl zjevení. Po propuštění se vrátil do Efezu. Ve stáří nadiktoval svým učedníkům své evangelium. Zemřel kolem r. 105 v Efezu.

      Ctihodného otce Arsenia Velkého
Byl římským jáhnem a vychovatelem syna císaře Teodósia. Později utekl do Egypta a tam vstoupil do mnišské komunity, kde skrýval svou učenost. Žil přísným asketickým životem. Zemřel roku 449, ve stáří 95 let.

 

9.   Svatého proroka Izaiáše

      Byl synem Ámose. Pocházel z královského rodu. Působil za Uziáše, Jótama, Achaza, Chizkiáše a Menašeho. Na Menašeho rozkaz byl rozřezán pilou. Za císaře Teodósia Mladšího byly jeho ostatky přeneseny do Cařihradu a tam uloženy v chrámě sv. Vavřince ve Vlachernách.

 

      Svatého mučedníka Christofora

      Trpěl za císaře Decia kolem roku 250 v Lucii, kde byl sťat mečem. Během života i po smrti se proslavil zázraky.

     

Přenesení ostatků svatého otce Mikuláše z Myr do Bari
Mikuláš zemřel ve vysokém stáří kolem roku 350 v Myrách, které roku 1034 obsadili mohamedáni. Roku 1087 ukořistila výprava z jihoitalského města Bari světcovy ostatky a převezla je do svého města. Tam byly 9.5.1087 uloženy v chrámě sv. Jana Křtitele a později přeneseny do nově vybudovaného chrámu, zasvěceného sv. Mikuláši.

 

10. Svatého apoštola Šimona Horlivce

Šimon, zvaný Horlivec, je jedním z dvanácti apoštolů. Předpokládá se, že to byla právě jeho svatba v Káně Galilejské, kde Ježíš proměnil vodu ve víno. Po seslání Svatého Ducha hlásal evangelium v Egyptě a Persii. Zemřel mučednickou smrtí na kříži.

 

11. Obnovení Cařihradu

Císař Konstantin Velký dal obnovit staré město Byzantion a roku 330 do něj přemístil z Říma své sídlo i všechny státní instituce. Město bylo pojmenováno Konstantinopol (Cařihrad).

 

Svatého otce Mokia

Pocházel z Makedonie a trpěl za Diokleciána. Byl sťat mečem.

 

      Svatých rovných apoštolům Cyrila a Metoděje, učitelů Slovanů
Byli rodní bratři a pocházeli ze Soluně. Působili nějakou dobu na Krymu, kde našli ostatky římského papeže Klimenta. Na přání knížete Rastislava přišli na Velkou Moravu, když předtím přeložili bohoslužebné knihy do slovanského jazyka. Později odešli do Říma, kde obhajovali slovanskou bohoslužbu. Tam také roku 869 Cyril zemřel. Metoděj byl jmenován arcibiskupem pro území Velké Moravy a Panonie. Pokračoval dále v díle, které započal se svým bratrem. Zemřel roku 885 a byl pochován na Velehradě.

 

12. Svatého otce Epifania, kyperského biskupa

Byl původem palestinský žid, který přijal křesťanství. Stal se mnichem a odešel do Egypta. Kolem roku 367 byl zvolen za biskupa ve městě Salamina. Žil přísným životem a měl dar zázraků a proroctví. Zemřel roku 403.

 

Svatého otce Germana, cařihradského biskupa

Byl synem jednoho z prvních cařihradských senátorů. Pro svatý život byl zvolen biskupem ve městě Kizik. Vystupoval proti heretikům, za což byl poslán do vyhnanství. Roku 715 byl zvolen cařihradským patriarchou. V této funkci velmi bojoval proti obrazoborectví. Pro svou horlivost mnoho trpěl a byl zbaven funkce. Poslední léta svého života prožil v klášteře, kde zemřel roku 740.

 

13. Svaté mučednice Glykerie

Žila ve francké Heraklei. O pohanském svátku šla na pohanské obětiště a modlitbou zničila Jupiterovu modlu. Za to byla krutě mučena až zemřela. (Kolem roku 177.)

 

14. Svatého mučedníka Izidora

Pocházel z Alexandrie. Za císaře Decia sloužil jako voják na ostrově Chios. Když vyšel císařský rozkaz o obětování modlám, odmítl jej splnit a přiznal, že je křesťanem. Byl krutě mučen a pak sťat (roku 251).

 

15. Ctihodného otce Pachomia Velkého

Pocházel z egyptských Théb a v 18 letech vstoupil do vojska. Později žil u poustevníka Palammy. Pak se vzdálil do Tabennské pouště na břehu Nilu. Brzy se kolem něj shromáždilo asi 100 poustevníků, a proto ustanovil pravidla pro společný život, což byla první klášterní regule. Později zřídil ještě 7 dalších klášterů. Heslem mnichů bylo: „Modli se a pracuj!“ Svůj svatý život ukončil roku 348, v době morové epidemie.

      Ctihodného otce biskupa Izaiáše, rostovského divotvůrce

Narodil se nedaleko Kyjeva a vstoupil do Pečerské lávry. Později byl na přání knížete Izjaslava poslán do Dimitrijevského kláštera, aby zde vykonával funkci igumena. Roku 1078 byl vysvěcen na biskupa pro město Rostov. Ve městě bylo ještě mnoho pohanů. Před jeho horlivostí však kapitulovali i největší nepřátelé. Zemřel kolem roku 1090.

 

16. Ctihodného otce Teodora Posvěceného, učedníka svatého Pachomia

Pocházel z Egypta. Vstoupil do jednoho z klášterů sv. Pachomia, kde se později stal igumenem. Zemřel roku 368 ve věku 53 let. Nazývá se „Posvěcený“ neboť byl první z mnichů kláštera, který přijal kněžské svěcení.

 

17. Svatého apoštola Andronika a druhů

Byl jedním ze sedmdesáti Ježíšových učedníků. Doprovázel sv. Pavla na jeho apoštolských cestách. Stal se biskupem v Panonii. V jeho práci mu pomáhala křesťanka Junia. Po mnohaletém hlásání evangelia Andronik i jeho pomocnice pokojně zemřeli.

 

18. Svatého mučedníka Teodota Ankirského a svatých mučedníků Petra, Dionýza a druhů a sedmi svatých panen

Teodot vlastnil v Ankiře hostinec, kde ubytovával křesťany a pomáhal mučedníkům ve vězení. Když bylo v jezeře za Diokleciánova pronásledování utopeno sedm panen, vytáhl je v noci z jezera a pochoval. Za tento čin byl zajat a krutě mučen. Pak mu usekli hlavu (roku 303).

 

19. Svatého mučedníka Patricia, biskupa pruského
Horlivě hlásal víru v Krista. Byl krutě mučen a pak sťat mečem (okolo roku 100).

     

20. Svatého mučedníka Talela
Jako mladý se naučil lékařskému umění. Protože vyznával křesťanství, byl krutě mučen a nakonec sťat (kolem roku 284). Jeho ostatky způsobovaly zázračná uzdravení.

 

21. Svatých velkých císařů a rovných apoštolům Konstantina a Heleny

Konstantin – Byl synem Konstancia Chlora a sv. Heleny. Po smrti svého otce byl zvolen augustem Galie. Po vítězství nad Maxenciem roku 312 se stal vladařem západu. Roku 313 vydal Milánský edikt, jímž přiznává všem poddaným říše náboženskou svobodu. Po odstranění svého švagra Licinia, který vládl na východě říše, se stal Konstantin samovládcem. Roku 325 dal do Nicee svolat církevní koncil. Dal také vybudovat Cařihrad, kam roku 330 přeložil své sídlo. Roku 337 se nechal pokřtít a brzy nato zemřel.

Helena – Přes nízký původ se stala manželkou Konstancia Chlora. Ten ji později propustil a ona se usadila v Trevíru. Když se její syn Konstantin stal augustem, vzal ji na vladařský dvůr a udělil jí titul císařovny. Roku 325 podnikla cestu do Palestiny, kde nalezla Kristův kříž. V Betlémě dala postavit baziliku Narození a na Olivové hoře baziliku Nanebevstoupení. Zemřela roku 328 v Nikomedii a byla pochována v Římě.

22. Svatého mučedníka Baziliška

Bazilišek byl zajat za Maximiánova pronásledování křesťanů a nutili jej obětovat modlám. Protože zůstal pevný, byl sťat mečem (roku 308) a jeho tělo mělo být hozeno do řeky. Křesťané však mrtvolu koupili a pochovali. Později byl v Komaně postaven velkolepý chrám, kam byly přeneseny mučedníkovy ostatky.

 

23. Ctihodného otce a vyznavače Michala, sinadského biskupa

V mládí vstoupil do jednoho kláštera u Černého moře a později byl zvolen biskupem v Sinadě. Za vlády císaře Lva Arménského bránil úctu ikon a byl za to poslán do vyhnanství do Evdokiady, kde po mnoha utrpeních kolem roku 821 zemřel.
        

      Ctihodné Eufrozínie Polocké, igumenky kláštera Svatého Spasitele
Byla dcerou polockého knížete. V mládí vstoupila do kláštera, kde opisovala knihy. Později založila nedaleko Polocka ženský klášter a pak odešla do Jeruzaléma, kde roku 1173 zemřela. Její neporušené ostatky byly přeneseny do Kyjeva, kde se nacházejí v Teodósiově peščeře.

 

24. Ctihodného otce Simeona Divnohorce

Pocházel z Antiochie. Začal žít mnišským životem a po několika letech v poušti začal žít na sloupě. Když mu bylo dvacet let, odešel na jednu horu mezi Antiochií a Seleucií, kde dnem i nocí setrvával na vysoké skále. Později si postavil sloup a žil tak dál ještě 45 let. Seleucký biskup jej vysvětil na kněze. Simeon pak konával na sloupě sv. liturgie. Zemřel roku 569.

      Ctihodného Nikity stylity, přeslavského divotvůrce

Pocházel z Přeslavi a zabýval se lichvou. Později činil pokání a vstoupil do kláštera, kde přebýval dnem i nocí na modlitbách. Pak si se souhlasem igumena postavil sloup, na němž začal žít. Byl zabit kolem roku 1186 lidmi, kteří si mysleli, že jeho bič je stříbrný a chtěli mu jej vzít.

 

25. Třetí nalezení hlavy Jana Předchůdce

V době obrazoboreckých bojů v 8. století odnesli hlavu sv. Jana z Cařihradu do Komany v Malé Asii. Roku 857 ji znovu našli a slavnostně přenesli do Cařihradu. V čase křižáckých výprav ji odnesl neznámý latinský kněz. Nyní se nalézá v chrámě sv. Silvestra v Římě.

 

26. Svatého apoštola Karpa, jednoho ze sedmdesáti

Byl jedním ze sedmdesáti Ježíšových učedníků. Doprovázel sv. Pavla, který jej ustanovil za biskupa v Berii v Trákii. Za císaře Nera jej tam zabili židé.

 

27. Svatého biskupa a mučedníka Teraponta

Byl biskupem v Sardice a obrátil mnoho pohanů. Za císaře Valeriána byl krutě mučen na různých místech. Nakonec byl v Lýdii sťat mečem.

 

28. Ctihodného otce Nikity, chalcedonského biskupa

Byl chalcedonským biskupem. Miloval chudé a staral se o vdovy a sirotky. Když císař Lev V. Arménský zakázal úctu ikon, Nikita se nezalekl, ale dále hlásal pravou víru. Proto byl zajat, krutě mučen, mořen hladem a nakonec jej posílali z místa na místo, až roku 828 zemřel.

 

29. Svaté ctihodné mučednice Teodosie, panny

Narodila se v Cařihradě a v 8 letech vstoupila do kláštera. Když z císařského rozkazu chtěli vojáci strhnout z vrat kláštera ikonu Spasitele, šla ji spolu s ostatními mniškami bránit. Strhla žebřík, který byl postaven k vratům, a spolu s ním i vojáka, který na něm stál. Za tento čin byla krutě mučena, po čemž ve vězení roku 730 zemřela.

 

30. Ctihodného otce Izakije, igumena Dalmatského kláštera

Nejdřív žil asketicky v poušti, ale když se dozvěděl o Valentově pronásledování, odešel do Cařihradu, kde vystupoval proti ariánům a povzbuzoval pravověrné. Byl zavřen do žaláře, odkud byl propuštěn za císaře Teodosia. Na předměstí Cařihradu postavil Dalmatský klášter. Účastnil se 2. všeobecného koncilu. Zemřel ve svém klášteře kolem roku 383. Jemu je zasvěcen Izakijevský chrám v Petrohradě.

 

31. Svatého apoštola Ermije

Byl jedním ze 70 apoštolů a biskupem ve Filippopoli, kde zemřel mučednickou smrtí v 1. století.

Svatého mučedníka Ermeje

Byl vojákem a velmi trpěl pro Krista v Komanech za císaře Antonia. Nakonec byl sťat mečem.