Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátky svatých

 

Svátky svatých v červenci

 

1.   Svatých nezištníků a divotvůrců Kosmy a Damiána

Byli bratři a pocházeli z Malé Asie. Jejich otec byl pohan, matka křesťanka. Aby se mohli lépe věnovat službě bližním, stali se lékaři. Za své služby nebrali peníze. Bůh jim dal i dar zázraků. Jejich vlivem se mnoho pohanů obrátilo na křesťanskou víru. Za Diokleciánova pronásledování byli zajati, mučeni a nakonec sťati mečem roku 303.

2.   Položení roucha přesvaté Vládkyně a Bohorodičky ve Vlachernách

V době panování Lva I. navštívili dva poutníci Nazaret, kde u jedné židovky nalezli truhlu s rouchem Bohorodičky. V Jeruzalémě nechali zhotovit stejnou truhlu a při návratu se opět zastavili v domě, kde bylo roucho. Když majitelka spala, vyměnili truhly a roucho odnesli do Cařihradu, kde bylo uloženo ve Vlachernském chrámě. Tento svátek byl ustanoven na památku záchrany Cařihradu roku 860, kdy se po spuštění truhly do Bosporu zvedla bouřka a zničila nepřátelské loďstvo.

 

3.   Svatého mučedníka Hiacinta

Pocházel z kappadocké Cézareje. Ve 20 letech odmítl v Římě na pohanské slavnosti jíst maso obětované modlám. Po mučení jej zavřeli do vězení, kde mu nedávali k jídlu nic jiného než maso obětované modlám. Odmítl je jíst a po 38 dnech zemřel hladem (roku 108).

 

4.   Svatého otce Ondřeje, krétského arcibiskupa

Pocházel z Damašku. Ve 14 vstoupil do kláštera sv. Sávy u Jeruzaléma. Zde napsal mnoho kánonů a církevních písní. Pro své umění byl povolán k cařihradskému patriarchovi a působil u něj jako zapisovatel. Roku 680 se zúčastnil VI. všeobecného koncilu. Později se stal krétským arcibiskupem. Zemřel kolem roku 712. Nejznámějším jeho dílem je Velký kánon, který se dodnes užívá v byzantských církvích ve čtvrtek 5. týdne Velkého postu.

Ctihodné Marty, matky svatého Simeona Divnohorce

Pocházela z Antiochie a od mládí ji lákal mnišský život, ale rodiče ji přesvědčili, aby se vdala. Manžel jí brzy zemřel a ona zůstala sama s malým synem, kterého křesťansky vychovávala. I když její syn začal mnišský život, zůstala ve světě, kde však žila vzorným životem. Zemřela roku 551 a byla pohřbena u sloupu jejího syna.

 

5.   Ctihodného otce Atanáše Athoského
Pocházel z Trapezuntu. V mládí vstoupil do Kiminského kláštera v Malé Asii, kde přepisoval knihy. Později žil na jednom místě nedaleko kláštera v samotě a mlčenlivosti a pak odešel na horu Athos, kde postavil klášter, ve kterém se stal igumenem. Byl obdařen mocí konat zázraky. Zemřel, když se na něj při kontrole stavby zřítila věž rozestavěného chrámu (roku 1000).

      Svatých rovných apoštolům Cyrila a Metoděje, učitelů Slovanů

Byli rodní bratři a pocházeli ze Soluně. Působili nějakou dobu na Krymu, kde našli ostatky římského papeže Klimenta. Na přání knížete Rastislava odešli na Velkou Moravu, když předtím přeložili bohoslužebné knihy do slovanského jazyka. Později odešli do Říma, kde obhajovali slovanskou bohoslužbu. Tam také roku 869 sv. Cyril zemřel. Metoděj byl jmenován arcibiskupem pro území Velké Moravy a Panonie. Pokračoval dále v díle, které započal se svým bratrem. Zemřel roku 885 a byl pochován na Velehradě.

 

6.   Ctihodného otce Sisoje Velkého

Od mládí žil 72 let asketickým životem v egyptské poušti. Křísil mrtvé a zaháněl zlé duchy. Zemřel kolem roku 429.

 

7.   Ctihodného otce Tomáše Maleina

Byl chrabrým a bohatým vojákem, ale odešel do pouště, kde se proslavil asketickým životem a zázraky. Zemřel nejpozději v 10. století.

Ctihodného otce Akakia z Lestvice

Žil v sinajské poušti v první polovině 4. století. Dosáhl velké duchovní dokonalosti. Zemřel pokojně.

 

8.   Svatého velkomučedníka Prokopa

Pocházel z Jeruzaléma. Stal se lektorem v Skitopoli. Za Diokleciánova pronásledování byl v Palestinské Cézarei zajat a přiveden před soud. Zde mu nařídili, aby se poklonil modlám. Protože odmítl, byla mu sťata hlava (roku 303).

 

9.   Svatého mučedníka Pankráce, taorminského biskupa

Pocházel z Antiochie. Křest a biskupské svěcení přijal přímo od sv. Petra. Odjel na Sicílii, kde v Taormině hlásal Krista. Jeho horlivost obrátila i představeného města, který pomohl biskupovi vystavět chrám. Pankráce zabili kolem roku 90 loupežníci z okolních hor.

 

10. Svatých 45 mučedníků v arménské Nikopoli

Za císaře Licinia pokračovalo pronásledování křesťanů ve východní části římské říše. Roku 319 bylo v arménské Nikopoli zajato čtyřicet pět lidí. Usekli jim ruce a nohy a pak je spálili. Jejich kosti byly vhozeny do vody. Křesťané ale ostatky nalezli, pohřbili a později nad nimi postavili chrám.

      Ctihodného otce Antona Pečerského
Narodil se ve nedaleko Černigova. Vykopal si jeskyni, v níž žil. Pak odešel na horu Athos, kde vstoupil do kláštera. Později se vrátil na Rus, aby tam založil mnišský život. Po návratu do Kyjeva se usadil v jeskyni na břehu Dněpru. Po Svjatopolkově nástupu na trůn odešel opět na Svatou horu, kde žil do té doby, než se poměry na Rusi zlepšily. Pak se vrátil do Kyjeva, kde se kolem něj soustředilo více mnichů. Protože chtěl žít v samotě, určil bratřím igumena a sám se uchýlil do nedaleké jeskyně. Zemřel pokojně roku 1073.

 

11. Svaté mučednice Eufímie

Byla dcerou chalcedonského senátora. Za Diokleciánova pronásledování byla spolu s dalšími křesťany zajata. Odmítla vzdát se křesťanství, a proto byla krutě mučena. Nakonec ukončila svůj život v aréně mezi dravou zvěří. Nad jejím hrobem byl vztyčen velkolepý chrám, ve kterém se roku 451 konal Chalcedonský koncil.

      Zesnutí blažené Olgy, kyjevské kněžny
Byla manželkou kyjevského knížete Igora. Po jeho smrti vládla za svého nezletilého syna Svjatoslava. Později se odebrala do Cařihradu, kde přijala křest. Po návratu domů se věnovala šíření víry na Rusi. Svjatoslav se v té době účastnil četných válek, a tak se často starala i o vládu. Synovi pomáhala v politických i válečných věcech. Zemřela roku 969. I když sama nedosáhla pokřtění Rusi, velmi je přiblížila.

 

12. Svatých mučedníků Prokla a Hilaria

Prokl pocházel z vesnice Kaliptov nedaleko Ankiry. Trpěl za císaře Trajána a byl zastřelen. Jeho synovec Hilarius byl po těžkém mučení sťat.

Ctihodného otce Michala Maleina

Pocházel ze západní Kappadocie. Jako mladý vstoupil tajně do kláštera na Kiminské hoře. Když zemřeli jeho rodiče, dal část jejich jmění chudým a část klášteru. Později začal žít jako poustevník. Brzy se kolem něho shromáždilo velké množství mnichů. Žil velmi přísným asketickým životem. Zemřel roku 962.

 

13. Sbor svatého archanděla Gabriela

Jméno Gabriel znamená „Boží síla“. V díle lidského spasení vystupuje jako hlasatel a služebník Boží všemohoucnosti. Zvěstuje narození Jana Předchůdce, oznamuje Boží rozhodnutí Bohorodičce. Podle mínění otců to byl právě Gabriel, který posilňoval Spasitele v jeho boji v Getsemanské zahradě.

 

Ctihodného otce Štěpána Savvaita

Byl synovcem sv. Jana Damašského. Od 10 let žil v klášteře sv. Sávy. Byl mu dán dar zázraků. Zemřel roku 794.

 

14. Svatého apoštola Akily

Byl Žid a se svou manželkou Priscilou žil v Římě. Zde přijali od sv. Petra křesťanství. Když císař Claudius vyhnal Židy z Říma, odešli do Korinta a pak do Efezu, kde obrátili učeného žida Apolona. Po Claudiově smrti se vrátili do Říma. Akvila se později stal biskupem v Heraklei. Za hlásání víry byli manželé sťati mečem.

 

15. Svatých mučedníků Kirika a jeho matky Julitty

Julitta byla křesťanka, která byla krutě mučena roku 305 v Tarsu. Nakonec jí usekli hlavu. Spolu s ní byl zabit i její tříletý syn Kirik.

      Svatého, rovného apoštolům, velkého knížete Vladimíra
Byl synem kyjevského knížete Svjatoslava a vnukem sv. Olgy. Po otcově smrti došlo mezi syny ke sporům a nakonec se Vladimír stal vládcem nad celým kyjevským knížectvím. Brzy poznal nicotnost pohanské modloslužby a roku 988 přijal v Korsuni křest. Po návratu do Kyjeva nařídil naházet pohanské modly do řek a rozkázal všem obyvatelům, aby přicházeli ke Dněpru, kde byli pokřtěni. Pro povznesení národa zakládal školy a stavěl ošetřovny. Zemřel roku 1015.

 

16. Svatého biskupa a mučedníka Atinohena a jeho deseti učedníků

Byl biskupem Herapoli a roku byl po krutém mučení sťat mečem. Spolu s ním bylo umučeno i jeho deset učedníků.

      Památka svatých otců šesti všeobecných koncilů
Tento den vzpomíná Církev památku otců prvních šesti všeobecných koncilů, na nichž byly odsouzeny bludy.

 

17. Svaté velkomučednice Mariny (Markéty)

Narodila se v pisidské Antiochii. Její otec byl pohanským knězem a po smrti matky ji svěřil pěstounce na venkově, která byla tajnou křesťankou a vychovala dívku ve své víře. Když se to otec dozvěděl, udělal z ní služku. Později byla zajata, krutě mučena na nakonec (mezi lety 275-284) sťata.

18. Svatého mučedníka Jakinta Amastridského
Trpěl pro Krista v městě Amastridě, kde se uchovávají jeho ostatky. Doba jeho umučení není známa, ale bylo to nejpozději ve 4. století.

Svatého mučedníka Emiliána

Byl Slovan a trpěl pro Krista ve městě Dorostol, kde zničil na pohanském obětišti všechny modly. Po těžkém mučení byl roku 363 upálen.

 

19. Ctihodné matky Makríny, sestry Bazila Velkého
Byla sestrou sv. Bazila Velkého. Po smrti snoubence se rozhodla pro panenský stav. Po otcově smrti vychovávala společně s matkou své mladší sourozence. Když děti dospěly, odešla spolu s matkou k řece Irise v Pontu, kde vybudovaly klášter, do něhož brzy vstoupilo velké množství žen. Makrína se stala jeho představenou. Zemřela roku 380.

Ctihodného otce Dia
Pocházel ze syrské Antiochie. Od mládí žil jako mnich. Odešel do Cařihradu, kde postavil klášter, za jehož igumena byl zvolen. Zemřel velmi starý kolem roku 430.

 

20. Svatého a slavného proroka Eliáše

Pocházel z Tišby v Gileádu. Vystupoval jako prorok za králů Achaba a Achaziáše. Doba jeho vystoupení se vyznačuje tím, že víra v Baala málem vytlačila víru v Jahveho. Po předání úřadu Elizeovi přešel zázračně Jordán a ohnivý vůz jej vzal do nebe. Při proměnění Páně na hoře se zjevil společně s Mojžíšem Ježíšovi.

21. Ctihodných otců Simeona, jurodivého, a Jana, jeho spoluaskety

Přijali mnišství v Jeruzalémě, kam přišli ze Sýrie. Společně žili 29 let v blízkosti Mrtvého moře. Simeon pak odešel do Emesy, kde začal ve věku 60 let žít jako jurodivý. Jan žil dále v jejich poustevně. Oba zemřeli roku 590.

Svatého proroka Ezechiela

Byl knězem, synem Buzího. S judskými zajatci byl odveden do Babylónie. Ezechiel předpověděl pád Judee i návrat ze zajetí. Podle podání byl zabit jedním judským knězem, kterého obvinil z modloslužby. Je pohřben v dědince Manr, nedaleko Bagdádu.

 

22. Svaté myronosičky a rovné apoštolům Marie Magdaleny

Pocházela z Magdaly na západním břehu Tiberiadského jezera. Kristus z ní vyhnal 7 zlých duchů. Spolu s Bohorodičkou a sv. Janem stála pod křížem a byla u Kristova pohřbu. V neděli ráno se setkala se vzkříšeným Ježíšem a měla to oznámit učedníkům. Podle podání po nanebevstoupení Páně hlásala křesťanství v mnohých městech. Nakonec přišla do Efezu a tam také zemřela.

Navrácení ostatků svatého biskupa a mučedníka Foky
Vzpomíná se přenesení ostatků tohoto mučedníka ze Siponu do Cařihradu v roce 403.

 

23. Svatých mučedníků Trofima, Teofila a jejich druhů
Trpěli pro Krista za císaře Diokleciána. Po krutém mučení byli sťati mečem.

 

24. Svaté velkomučednice Kristiny

Byla dcerou pohanského soudce. Často viděla utrpení pronásledovaných křesťanů, jejichž statečnost ji dovedla k víře v Krista. Rozbila domácí modly, prodala zlato a peníze rozdala chudým. Otec ji za to dal přivést k soudu, kde veřejně vyznala víru. Proto byla krutě mučena a nakonec zastřelena šípy (roku 303).

      Svatých mučedníků Borise a Gleba
Byli syny knížete Vladimíra. Byli zavražděni (roku 1015) na popud jejich bratra Svjatopolka, který se tak snažil uchvátit moc na celé Rusi. Jejich úcta se rychle rozšířila po celé Rusi.

 

25. Zesnutí svaté Anny, matky přesvaté Bohorodičky

Byla dcerou kněze Matfana a jeho manželky Marie z Áronova rodu. Podle podání zemřela v 79 letech v Jeruzalémě ještě před zvěstováním Bohorodičce.

 

26. Svatého biskupa a mučedníka Ermolaje a jeho druhů

Sv. Ermolaj, Ermipp a Ermokrat byli kněžími nikomédské církve. Pro hlásání evangelia byli zajati pohany, a když odmítli obětovat bohům, byli sťati mečem (kolem roku 305).

 

Svaté ctihodné Paraskevy
Pocházela za Sicílie. Trpěla pro Krista za císaře Antonia.

 

27. Svatého velkomučedníka Panteleimona

Narodil se v Nikomedii. Učil se lékařství. Seznámil se s křesťany a přijal jejich víru. Stal se známý celému městu. Zdarma léčil, navštěvoval vězně v žalářích. Po otcově smrti rozdal jmění chudým. Za Diokleciánova pronásledování byl zatčen, krutě mučen a nakonec sťat mečem (roku 305).

Svatého otce Klimenta, ochridského arcibiskupa a divotvůrce.

Byl žákem sv. Konstantina a Metoděje. Po smrti sv. Metoděje byl vyhnán z Velké Moravy a uchýlil se s ostatními Metodějovými žáky do Bulharska. Tam na území kolem Ochridu založili středisko slovanské bohoslužby. Sv. Kliment se tam stal biskupem, zakládal školy a věnoval se literární práci. Zemřel roku 916.

28. Svatých apoštolů a jáhnů Prochora, Nikanora, Timona a Parmena

Byli ze 70 apoštolů a náleželi k prvním 7 jáhnům. Prochor se stal prvním biskupem v Nikomedii a zemřel mučednickou smrtí v Antiochii. Nikanor byl zabit židy v Jeruzalémě. Timon se stal biskupem ve městě Bostra a zemřel mučednickou smrtí. Parmen zemřel podle jednoho podání mučednickou smrtí a podle jiného pokojně.

 

29. Svatého mučedníka Kallinika

Pocházel z Cilicie a rodiče jej vychovali v křesťanské víře. Když dospěl, začal chodit po městech a hlásal Krista. Byl zajat a umučen v Ankiře na konci 3. nebo začátku 4. století.

 

30. Svatých apoštolů Sily, Silvána a jejich druhů

Silas – Doprovázel sv. apoštola Pavla na jeho cestách. Později se stal biskupem v Korintě, kde i zemřel.

Silván – Byl také průvodcem sv. Pavla. Stal se biskupem v Soluni, kde zemřel mučednickou smrtí.

 

31. Svatého a spravedlivého Evdokima

Pocházel z Kappadocie a byl vychován ve víře v Krista. Byl důstojníkem za císaře Teofila. Žil čistým a zbožným životem. Zemřel ve věku 33 let.