Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátky svatých

 

Svátky svatých v říjnu

 1. Pokrov přesvaté Bohorodičky:
  Na začátku 10. st. byl Cařihrad obléhaný Araby. Věřící se sešli k modlitbám do chrámu Přesvaté Bohorodičky ve Vlachernách. Sv. Ondřej uviděl Bohorodičku, která se modlila ve svatyni a pak rozprostřela svůj plášť nad shromážděným lidem. Brzy nato byli Arabové poraženi a Cařihrad zachráněn.
  Svatého apoštola Ananiáše, jednoho ze sedmdesáti
  Byl biskupem v Damašku a pokřtil sv. Pavla. Později odešel hlásat Krista do Jelevtepole (v jižní Palestině), kde ho zajali a, když odmítl obětovat modlám, jej vyvedli za město a tam ukamenovali.
  Ctihodného otce Romana Sladkopěvce
  Pocházel ze Sýrie. Odešel do Cařihradu, kde byl vysvěcen na jáhna. Zemřel v první polovici 6. století. Byl vynikajícím hymnografem a hudebním skladatelem. Připisuje se mu kolem tisíce písní.

2.   Svatého mučedníka Cypriána a svaté mučednice Justiny
Cyprián se pokoušel získat pomocí kouzel srdce Justiny. Ta se modlila a on zjistil, že je proti křesťanství slabý, proto je přijal. Později byl v Antiochii vysvěcen na kněze. Za Diokleciánova pronásledování byli oba zajati, mučeni a roku 304 sťati v Nikomédii.
Svatého Ondřeje jurodivého
Byl otrokem jednoho bohatého obyvatele Cařihradu, od něhož se naučil řecky. Později začal žít jako jurodivý (chodil v roztrhaných šatech, trpěl posměch, v noci se modlil…). Měl dar vidění. Zemřel kolem roku 936 ve stáří 66 let.

3.   Svatého biskupa a mučedníka Dionýsa Aeropagity
Narodil se v Aténách, kde byl předsedou areopagu. Když přišel do Atén apoštol Pavel, přijal jeho zvěst a dal se pokřtít. Po Pavlově odchodu se stal aténským biskupem. Později odešel přes Řím do Galie a v Paříži založil místní církev. Za Domiciánova pronásledování roku 96 byl zajat a po krutém mučení sťat mečem.

4.   Svatého mučedníka Jeroteje, aténského biskupa
Byl členem Areopagu a sv. Pavel jej ustanovil za aténského biskupa. Zemřel mučednickou smrtí v 1. století.

5.   Svaté mučednice Charitiny
Za císaře Diokleciána byla mučena ve městě Amisii (v Pontu na jižním břehu Černého moře) a nakonec roku 304 utopena v moři.

6.   Svatého apoštola Tomáše
Patřil do sboru apoštolů, které si vyvolil Ježíš. Odmítl uvěřit zmrtvýchvstání, dokud se nepřesvědčil. Působil v Persii a jižní Indii, kde pokřtil krále Guandafara. V Mailapuru obrátil ke Kristu královu manželku a syna, za což byl probodán kopími. V této části Indie dnes žije kolem čtyř miliónů křesťanů, kteří od něj odvozují svůj původ.

7.   Svatých mučedníků Sergije a Bakcha
Svatí bratři Sergij a Bakchus byli Římané. Měli vysoké hodnosti u dvora císaře Maximiána. Byli udáni, že jsou křesťané a mučeni. Bakchus zemřel během mučení a Sergij sťat mečem. (Bylo to někdy mezi roky 290-303)

8.   Ctihodné matky Pelagie
Pocházela z Antiochie. Byla velice krásná. Do svého obrácení byla prostitutkou. Když se obrátila, dala se pokřtít, rozdala své jmění chudým, oblékla se do kajícího šatu a odešla do Jeruzaléma, kde se usadila v jedné chýši na Olivové hoře. Zemřela roku 457.

9.   Svatého apoštola Jakuba Alfeova
Byl synem kafarnaumského celníka Alfea a bratrem apoštola Matouše. Patřil mezi dvanáct apoštolů. Po seslání Svatého Ducha setrvával v Jeruzalémě a nato odešel do Gazy. Hlásal evangelium na různých místech a nakonec byl ukřižován ve městě Ostraeině v Egyptě.
Ctihodného otce Andronika a jeho manželky Atanázie
Pocházeli z Antiochie. Po smrti dětí se oba stali mnichy v Egyptě. Později odešli do Palestiny, kde zemřeli na počátku 5. století.

10. Svatých mučedníků Eulampa a Eulampie
Eulamp pocházel z Nikomédie v Bitýnii. Když byly na městskou bránu pověšeny císařské rozkazy o pronásledování křesťanů, Eulamp je strhl. Byl za to uvržen do žaláře, kde jej navštěvovala jeho sestra Eulampia. Ve vězení mu vypíchli oči. Brzy byla zajata i Eulampia a oba sourozenci byli r. 308 po dlouhém mučení sťati.

11. Svatého apoštola Filipa, jednoho ze sedmi jáhnů
Patřil k sedmdesáti Ježíšovým učedníkům. Byl vybrán mezi prvních sedm jáhnů. Když začalo v Jeruzalémě pronásledování křesťanů, odešel do Samarie, kde obrátil mnoho lidí. Pak pokřtil etiopského dvořana. Později se stal biskupem v lidijské Trálii, kde ve vysokém stáří zemřel.
Ctihodného otce Teofana Načertaného, autora kánonů a nicejského biskupa
Pocházel z Arábie a za císaře Lva Arménského byl horlivým zastáncem úcty ikon, za což 25 let trpěl. Nazývá se „načertaný“, neboť mu při mučení vypálili na tvář rozžhavenými jehlami hanlivé nápisy. Později se stal metropolitou v Nicei, kde zemřel kolem roku 850. Napsal kolem 145 církevních kánonů.

      Následující neděli konáme památku otců svatého 7. všeobecného koncilu
Na tomto koncilu (roku 787) byl zavržen blud ikonoborectví, který zakazoval úctu obrazů. Koncil schválil na základě tradice užívání a úctu obrazů. Klanění se patří jen Bohu, ale zbožné uctívání patří i kříži, obrazům Krista, Matky Boží, andělů a svatých, a to pro prototyp, který zobrazují.

12. Svatých mučedníků Prova, Taracha a Andronika
Trpěli pro Krista za císařů Diokleciána a Maximiána. Byli mučeni v Tarsu, pak v Mopsuestii a nakonec v Anazarvě, kde byli sťati mečem.
Ctihodného otce Kosmy Hagiopolity, majumského biskupa a autora kánonů

Byl adoptivním bratrem sv. Jana Damašského, se kterým vstoupil do kláštera sv. Sávy u Jeruzaléma. Později byl vysvěcen na majumského biskupa. V této funkci zemřel ve velkém stáří kolem roku 787. Proslavil se jako úspěšný skladatel církevních písní.
Svatého otce Martina Milostivého, turínského biskupa
Nejdříve byl voják, pak se stal mnichem a vybudoval klášter. Proti své vůli byl zvolen turínským biskupem. Zakládal na venkově malé kláštery. Začal zřizovat venkovské farnosti a konat pastorační vizitace. Zemřel kolem roku 397 ve stáří 80 let. Proslavil se jako velký almužník, velkými zázraky a darem proroctví.

13. Svatých mučedníků Karpa, Papily a Agatodora a Agatoniky
Trpěli pro Krista za Marka Aurelia (mezi roky160-181) nebo kolem roku 251. Karp byl tiatirským biskupem, Papila jeho jáhnem a Agatodor jejich sluhou. Nejdříve byli mučeni v Tiatirách a později byli převezeni do Pergama. Nakonec byli sťati mečem. Spolu s nimi trpěla i Agatonika, sestra sv. Papily.

14. Svatých mučedníků Nasaria, Gervasia, Protasia a Celsia
Trpěli za císaře Nera v Miláně, neboť obrátili mnoho pohanů ke Kristu. Nasarij, Celsij a Protasij byli sťati, Gervasij ubit železnými pruty.
Ctihodné matky Paraskevy Trnovské

Pocházela ze Srbska. Po smrti rodičů odešla do Palestiny, kde prožila v samotě většinu svého života. Před smrtí (v 1. polovině 11. století) se vrátila domů, kde pokračovala v asketickém životě. Nebyla pohřbena na společném hřbitově, protože ji považovali za cizinku. Roku 1238 byly její pozůstatky přeneseny do Trnova, roku 1396 do Bělehradu, roku 1521 do Cařihradu a odtud roku 1641 do Moldávie.

15. Ctihodného otce Eutimia Nového
Pocházel z Galácie. Oženil se, ale odešel z domu a zasvětil se Bohu. Nejdříve žil v jednom klášteře na Olympu a pak odešel na Athos, kde přijal schimu a žil tam tři roky v jeskyni. Pak odešel do Soluně a založil tam klášter sv. Ondřeje. Zemřel na Athosu roku 889.
Ctihodného mučedníka Lukiána, presbytera Velké Antiochie
Pocházel ze Samosaty na Eufratě a působil jako kněz v Antiochii, kde založil biblickou školu. Opravil řecký překlad Starého zákona podle původního textu. Napsal několik obran křesťanské víry. Proto byl zajat, mučen a roku 312 sťat.

16. Svatého mučedníka Longina setníka
Pocházel z Kappadocie. Byl na stráži u Ježíšova kříže a jako první pohan v něj uvěřil. Kristovo vzkříšení hlásal ve svém rodném kraji. Za to mu vojáci, které k němu poslali židé, usekli hlavu.

17. Svatého proroka Ozeáše
Pocházel z kmene Isachar. Prorokoval za judských králů Uziáše, Jótama, Achaza a Chizkiáše a za izraelského krále Jeroboáma II. Předpověděl rozšíření pravé bohoúcty po celé zemi, ukončení Áronova kněžství, starozákonní oběti i Kristův návrat z Egypta.
Ctihodného mučedníka Ondřeje Krétského
Žil jako mnich na Krétě. Když se dozvěděl, že císař Konstantin Kopronim ničí ikony, odešel do Cařihradu, kde se nebál přímo vystoupit proti císaři. Byl krutě mučen a nakonec roku 767 zabit sekerou.

18. Svatého apoštola a evangelisty Lukáše
Pocházel z Antiochie v Sýrii. Nepatřil k židovskému národu. Byl lékařem. Doprovázel sv. Pavla na jeho druhé apoštolské cestě a později na cestě do římského vězení. Pravděpodobně hlásal evangelium v Řecku. Zemřel v Thébách. Od něj pochází Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů.

19. Svatého proroka Joela
Pocházel z kmene Rúben. Předpověděl zničení Jeruzaléma, seslání Svatého Ducha a poslední soud. Ukazuje též na to, že modlitba a půst mohou odvrátit nouzi a neštěstí.
Svatého mučedníka Jara
Byl vojákem a žil v Egyptě za císaře Maximiána. Dobrovolně se přiznal ke křesťanství a byl kolem roku 307 ukřižován.
Ctihodného otce Jana Rylského

Pocházel z Bulharska. Usadil se na jedné vysoké hoře, kde vedl asketický život, a pak odešel do rylské pouště, kde žil v dutině velkého stromu. Jednou jej nalezli pastýři, kteří o něm začali vyprávět, a tak k němu přicházelo mnoho lidí. Postavili tam chrám a klášter, jehož představeným se stal. Zemřel roku 946.

20. Svatého velkomučedníka Artema
Pocházel z Egypta, kde se stal za císaře Konstantina Velkého prefektem. Za Juliána Apostaty byl v Antiochii zajat, mučen a nakonec roku 363 sťat.

21. Ctihodného otce Hilariona Velkého
Narodil se roku 288 v Sýrii. Odešel na poušť u Majumy nedaleko Gazy, kde žil velmi odříkavě. Protože ho zatěžovaly návštěvy lidu, odešel se čtyřiceti mnichy do Egypta, pak na Sicílii, do Dalmácie a odtud na Kypr, kde konečně nalezl samotu. Zemřel pokojně kolem roku 372.

22. Svatého, rovného apoštolům Averkije, biskupa Hierapolského, divotvůrce
Byl biskupem ve frigijské Hierapoli, kde obrátil celé město ke křesťanství. Křesťanství hlásal též v Sýrii, Mezopotámii a Malé Asii. Zemřel kolem roku 167 ve věku 72 let.
Sedmi svatých Efezských mládenců

Byli vojáky. Za Deciova pronásledování se schovali v jedné jeskyni nedaleko Efezu. Vladař se dozvěděl o jejich úkrytu a dal vchod do jeskyně zazdít. Po více než sto sedmdesáti letech byl vchod odkryt a vojáci se probudili ze spánku. Po několika dnech pokojně zemřeli.

23. Svatého apoštola Jakuba, bratra Páně
Byl jedním ze sedmdesáti, syn sv. Josefa z prvního manželství. Je rozdílný od Jakuba Zebedeova a Jakuba Alfeova. Byl jeruzalémským biskupem a předsedal apoštolskému sněmu v Jeruzalémě. Židé ho shodili roku 62 z hradeb chrámu a dobili kameny a kyji.

24. Svatého mučedníka Arety a druhů
Trpěl pro Krista v jižní Arábii (u Omiritů) kolem roku 523. Spolu s ním bylo umučeno velké množství kněží, kleriků, mnichů a mnišek.

25. Svatých mučedníků Marciána a Marciria
Byli písaři cařihradského patriarchy sv. Pavla a zapisovali jeho řeči, které měl proti ariánům. Nakonec je ariáni zabili mečem kolem roku 355.

V neděli mezi 25.10 – 31.10 je svátek Krista Krále
Svátek byl ustanoven roku 1925 římským papežem Piem XI, v době kdy se hroutily královské dynastie a titul král ztratil platnost. Původně se slavil v celé Církvi poslední říjnovou neděli, nyní byl přeložen v latinském obřadě na pátou neděli před Narozením Páně.

26. Svatého a slavného mučedníka Demétera, myrotočce
Pocházel ze Soluně, kde se stal představitelem města. Pomohl mladíku Nestorovi zabít v souboji císařova oblíbence. Rozhněvaný císař dal Demétera ve vězení roku 306 probodat kopími. Po skončení pronásledování byl nad Deméterovým hrobem postaven malý chrám, ve kterém se událo mnoho zázraků.
Vzpomínka velkého zemětřesení v Cařihradě
Tento den se též vzpomíná na velké zemětřesení v Cařihradě 26.10.740.

27. Svatého mučedníka Nestora
Byl sťat v Soluni mečem roku 306. Ač Nestor trpěl tentýž den jako Deméter, ba ještě dříve než on, uctívá se podle východního zvyku (vzpomínka světcova blízkého) následujícího dne po sv. Deméterovi.
Svatých mučednic Kapetoliny a Erotiidy
Trpěly pro Krista v Kappadocii za císaře Diokleciána roku 304. Kapetolina byla zavřena do vězení a pak sťata. Když to uviděla její služka Erotiida, hodila mučiteli do tváře kámen. Za to byla krutě mučena a nakonec sťata.

28. Svatých mučedníků Terencia a Neonily
Trpěli pro Krista pravděpodobně v Sýrii za císaře Diokleciána.
Ctihodného otce Štěpána Savaity, tvůrce kánonů
Žil jako mnich v klášteře sv. Sávy v Palestině a je známý jako skladatel mnoha církevních písní. Zemřel kolem roku 807.

Svaté mučednice Paraskevy z Ikonia
Pocházela z Ikonia. Po smrti rodičů rozdávala svůj majetek chudým. Za Diokleciánova pronásledování byla obžalována z křesťanství a uvržena do vězení. Byla krutě mučena a nakonec sťata mečem.

29. Svaté ctihodné mučednice Anastázie
Pocházela z Říma. V mládí ztratila rodiče a ujala se jí představená jednoho ženského kláštera a vychovala ji v křesťanské víře. Za Valeriánova pronásledování (roku 257) byla dívka zajata a vystavena strašným mukám po nichž byla sťata.
Ctihodného otce Abraháma zatvornika
Narodil se nedaleko Edessy. Z poslušnosti k rodičům uzavřel sňatek, ale po svatbě opustil manželku a skryl se v opuštěné chýši, kterou dal zazdít a ponechal jen malý otvor, kterým mu podávali pokrm. Zemřel roku 360.
Zesnutí ctihodného otce archimadrity Abraháma, rostovského divotvůrce
Žil jako mnich v chýši nedaleko Rostova. Šířil mezi lidem křesťanskou víru. Kolem něj se vytvořila skupina mnichů a stal se představeným kláštera. Zemřel velmi starý kolem roku 1073.

30. Svatých mučedníků Zinovia a Zinovie, jeho sestry
Byli sourozenci a vychováni v křesťanské víře. Po smrti rodičů rozdali své jmění chudým. Zinovij se později stal biskupem ve městě Eg, kde byl za šíření křesťanství podroben krutému mučení. Když to viděla jeho sestra, dobrovolně se vydala mučitelům. Nakonec byli oba roku 285 sťati mečem.

31. Svatých apoštolů Stachia, Amplia a jejich druhů
Stachij – Byl ustanoven apoštolem Ondřejem za biskupa v Byzantionu, kde pokojně zemřel.
Amplij – Byl ustanoven též sv. Ondřejem za biskupa v Diospoli (v Palestině).
Svatého mučedníka Epimacha
Pocházel z Egypta a žil jako poustevník na Pilusijské hoře. Během pronásledování křesťanů přišel do Alexandrie, kde byl mučen a kolem roku 250 sťat mečem (nebo upálen).