Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátky svatých

 

Svátky svatých v  prosinci

 

1.   Svatého proroka Nauma
Byl z pokolení Simeon, pocházel z Elkóše v Galilei. Prorokoval za Ezechiáše a Menašeho. Ve své knize hlásá zkázu Ninive, pomstu nad asyrskými utlačovateli a vysvobození z jejich područí.

2.   Svatého proroka Habakuka
Pocházel z pokolení Simeon. Prorokoval v době babylonského zajetí. Hlásal zajetí judského národa a zničení Jeruzaléma Chaldejci, ale i Boží všemohoucnost, která zachraňuje jeho lid.

3.   Svatého proroka Sofoniáše
Byl z významného rodu v pokolení Simeon. Prorokoval za Jósiáše. Oznamuje utrpení, která mají brzy přijít na judské království i na okolní národy.

4.   Svaté velkomučednice Barbory
Pocházela z Nikomédie. Stala se křesťankou, za což ji udal vlastní otec, který jí po krutém mučení nakonec sám roku 306 usekl hlavu.
Ctihodného otce Jana Damašského
Pocházel z Damašku, kde získal velké vzdělání. Později odešel do kláštera sv. Sávy u Jeruzaléma, kde napsal mnoho spisů na obranu úcty ikon a spisů teologických. Zemřel kolem roku 754. Je jedním z největších východních teologických spisovatelů.

5.   Ctihodného otce Sávy Posvěceného
Pocházel z Kappadocie. Jako mladý vstoupil do kláštera. Později žil jako poustevník, ale brzy se kolem něj usadilo mnoho žáků. Proto postavil Velkou Lávru. Podnikl několik cest do Cařihradu, aby se zastal utlačovaných pravověrných křesťanů. Zemřel pokojně roku 532.

6.   Svatého otce Mikuláše, arcibiskupa Myr Lycejských, divotvůrce
Pocházel z Patary, na jihozápadním pobřeží Malé Asie. Stal se biskupem v Myrách. Za Diokleciánova pronásledování byl uvržen do žaláře. Účastnil se prvního církevního koncilu v Nicei (roku 325). Ještě za života jej Bůh oslavil mnohými zázraky. Zemřel ve vysokém stáří kolem roku 350 v Myrách.

7.   Svatého otce Ambrože, biskupa milánského
Pocházel z Trevíru. V Římě vystudoval řečnictví a práva. Později byl zvolen biskupem v Miláně. Byl velkým obhájcem čistoty víry a stavěl se proti zneužívání císařské moci. Vynikl i jako velký spisovatel. Zemřel roku 397.

8.   Ctihodného otce Patapije
Pocházel z egyptských Théb. Žil jako mnich v poušti a pak odešel do Cařihradu, kde žil v malé cele u Vlachernského chrámu. Měl dar uzdravování a vyhánění nečistých duchů. Zemřel v 7. století.

9.   Neposkvrněné početí přesvaté Bohorodičky a vždy Panny Marie
Svátek se vyvinul na podkladě tradice a učitelského úřadu Církve: Protože Bůh vyvolil Pannu Marii za matku Spasitele světa, uchránil ji už od okamžiku jejího početí od poskvrny prvotního hříchu. Toto učení víry slavnostně definoval římský papež Pius IX. 8.12.1854.

10. Svatých mučedníků Miny, Germogena a Eugrafa
Trpěli pro Krista v Alexandrii kolem roku 313. Byli sťati mečem.

11. Ctihodného otce Daniela Stylity
Pocházel ze Samosaty v Mezopotámii. Od 12 let žil v klášteře a pak na příkaz Simeona Stylity 9 let ve zpustlém pohanském chrámě nedaleko Cařihradu. Později odešel na jednu horu nedaleko Černého moře, kde žil na sloupě do konce svého života. Zemřel kolem roku 489 ve stáří 80 let.

Neděle svatých Praotců

V tuto neděli Církev vzpomíná na všechny zakladatele Božího národa, na ty, kteří předpovídali Krista, na proroky
o Jana Křtitele a všechny starozákonní spravedlivé. Zvláště pak připomíná proroka Daniela, který „jasně viděl druhý příchod“, a tři mládence, Ananiáše, Azariáše a Mísaela, kteří „vírou uhasili sílu ohně“.

12. Ctihodného otce Spiridona divotvůrce, trimitijského biskupa
Pocházel z Kypru. Pásl stáda. V době Galeriova pronásledování byl odsouzen na práci v dolech. Později se stal biskupem ve městě Trimity. I jako biskup zůstal na svém hospodářství a staral se o chudé. Účastnil se nicejského koncilu roku 325. Zemřel kolem roku 349.

13. Svatých mučedníků Eustratije, Avxentije, Evžena, Mardarije a Oresta
Trpěli na počátku 4. století ve Velké Arménii za císaře Diokleciána. Po krutém mučení byl Eustratij byl upálen v peci, Avxentij sťat, Evžen zemřel, když mu usekli ruce a probodli nohy, Mardarij zemřel, když ho pověsili hlavou dolů a pálili ohněm, a Orest zemřel na rozpáleném loži.
Svaté mučednice Lucie, panny
Pocházela ze Sicílie. Odmítla se vdát a její ženich ji za to udal, že je křesťanka. Po krutém mučení byla roku 304 sťata mečem.

14. Svatých mučedníků Tirse, Leukije, Filimona, Apolona a Kalinika
Trpěli pro Krista za Deciova pronásledování v bitijské oblasti. Po mučení byli sťati mečem.

15. Svatého biskupa a mučedníka Jelefterije
Pocházel z Říma a ve 20 letech se stal biskupem v Ilirii. Za Hadriánova pronásledování vyznal svou víru a po mučení byl sťat.
Ctihodného otce Pavla Latrijského
V mládí vstoupil do kláštera na Latrijské hoře v Malé Asii, kde žil přísným asketickým životem. Zemřel roku 955.

Svatého otce Štěpána vyznavače, surožského arcibiskupa
Pocházel z Kappadocie. Odešel studovat do Cařihradu, kde sloužil patriarchovi Germanovi. Později vstoupil do kláštera a pak žil v samotě na poušti. Stal se biskupem ve městě Surož (Sudak na Krymu). Hájil úctu ikon před císařem Lvem III. Isaurským, který jej za to dal zavřít do vězení. Do Surože se vrátil až za císaře Konstantina V. Kopronima. Brzy po návratu zemřel (mezi lety 790-795).

16. Svatého proroka Agea
Je jedním z tzv. malých proroků. Působil po návratu Izraelců z babylonského zajetí. Podnět k jeho prorocké činnosti dalo ustavičné odkládání stavby chrámu, k němuž byl položen základ už v roce  535 př. Kr. Vystoupil roku 520 př. Kr. a mocným kázáním povzbudil lid ke stavbě, která byla roku 516 př. Kr. dokončena.

17. Svatého proroka Daniela a tří svatých mládenců Ananiáše, Azariáše a Misaela
Daniel pocházel z pokolení Judova. Náležel k Izraelitům, které Nabuchodonozor přivedl jako dvorní úředníky do Babylonu. Spolu se svými třemi druhy, Ananiášem, Azariášem a Misaelem, se zpěčoval jíst nečistá jídla. Za krále Daria byl vhozen do lví jámy, ale lvi mu neublížili. Ve své knize popisuje dobu příchodu Mesiáše.

18. Svatého mučedníka Sebastiána a jeho druhů
V mládí vstoupil do vojska a stal se velitelem Diokleciánovy tělesné stráže. Své funkce využíval k tomu, aby pomáhal svým souvěrcům ve vězení. Roku 305 byl zajat. Byl prostřílen šípy a pak ubit železnými sochory.

Neděle před narozením Páně – Svatých Otců

Služba tohoto dne připomíná všechny starozákonní svaté, z jejichž rodu pocházel Ježíš Kristus. Proto se z evangelia čte Ježíšův rodokmen.

19. Svatého mučedníka Bonifáce
Byl služebníkem u bohaté Římanky. Později odjel do Tarsu na Kilíkii, kde byl pro víru v Krista mučen a nakonec roku 307 sťat.

20. Svatého biskupa a mučedníka Ignáce Bohonosce
Byl pravděpodobně učedníkem apoštola Jana. Stal se biskupem v syrské Antiochii, kde byl zajat a odvezen do Říma. Tam podstoupil mučednickou smrt ve Flaviově amfiteátru (Koloseu) kolem roku 107. Podle podání byl tím dítětem, které dal Ježíš za vzor apoštolům.

21. Svaté mučednice Juliány
Trpěla v Nikomédii roku 304. Odmítla se vdát za pohana. Po krutém mučení byla sťata mečem.

22. Svaté velkomučednice Anastázie
Pocházela z Říma a byla proti své vůli provdána za bohatého pohana, s nímž odmítla manželsky žít. Když se její manžel utopil na moři, chodila z místa na místo a pomáhala mučeným křesťanům. Byla zajata a kolem roku 304 upálena v Ilýrii.

23. 10 krétských mučedníků
Pocházeli z různých rodů na Krétě. Trpěli společně pro Krista za císaře Decia. Po strašných mukách byli sťati mečem. Jejich ostatky byly později převezeny do Říma.

24. Svaté ctihodné mučednice Evženie
Byla dcerou alexandrijského vládce Filipa. Aby nebyla donucena ke sňatku, utekla z domu a v přestrojení vstoupila do mužského kláštera. Po třech letech zemřel igumen a byla zvolena za představeného. Později odešla do Říma, kde obrátila mnoho dívek ke křesťanství. Za Galiánova pronásledování (roku 258) byla sťata mečem.

25. Narození Našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista
V tento den se vzpomíná narození Ježíše Krista v chlévě v Betlémě a návštěva pastýřů a mudrců u něho.

26. Sbor přesvaté Bohorodičky
Byzantská církev vzpomíná den po velkých svátcích na osoby, které sehrály významnou úlohu v událostech těchto slavených tajemství. Od počátku se shromažďovali věřící druhý den po Narození, aby poděkovali Panně Marii za to, že porodila Krista (od sboru věřících dostal den i název).

Neděle po Narození Páně

Svatých a spravedlivých snoubence Josefa, krále Davida a Jakuba, bratra Páně
Josef – Pocházel z Davidova rodu, bydlel v Nazaretě, kde byl chudým tesařem. Zasnoubil se Marií. Protože se na ní brzy se ukázaly znaky mateřství, chtěl ji tajně propustit, ale po zázračném zjevení ve snu ji přijal. Při sčítání lidu, odešel do Betléma, kde se Marii narodil syn, s nímž uprchli do Egypta. Po Herodově smrti se vrátili do Nazareta. Zemřel pravděpodobně ještě před Ježíšovým veřejným vystoupením.
David – Byl synem Jesse z pokolení Judova. Ocitl se na královském dvoře, vystupoval jako udatný bojovník. Stal se Saulovým zetěm. Saul však na něj začal žárlit a snažil se ho odstranit, proto se zachránil útěkem. Po Saulově smrti se stal králem. Bojoval se sousedními národy a vojensky organizoval říši. Vynikal hlubokou zbožností a připisuje se mu mnoho žalmů.
Jakub – Vlastní vzpomínka je 23.10. Podle podání doprovázel Svatou rodinu při útěku do Egypta.

27. Svatého apoštola, prvomučedníka a jáhna Štěpána
Byl řecky mluvící Žid a stal se jedním z prvních sedmi jáhnů. Hlásal slovo Boží, které potvrzoval znameními a divy. Byl nespravedlivě odsouzen veleradou a ukamenován. Jeho ostatky byly přeneseny roku 428 z Jeruzaléma do Cařihradu.
Ctihodného otce a vyznavače Teodora Načertanaho, skladatele kánonů
Pocházel z Arábie a byl horlivým zastáncem úcty ikon za císaře Lva Arménského, za což 25 let trpěl. Nazývá se „načertaný“, neboť mu při mučení na tvář rozžhavenými jehlami vypálili hanlivé nápisy. Později se stal metropolitou v Nicei, kde zemřel kolem roku 850. Napsal kolem 145 církevních kánonů.

28. 2000 svatých mučedníků upálených v Nikomédii
Roku 302 konal imperátor Maximián Herkules v Nikomédii velké pohanské slavnosti na počest svého vojenského vítězství. Křesťané, kteří byli na náměstí, se báli, aby nebyli pokropeni krví z obětovaných zvířat, a proto se začali rozcházet. To Maximiána rozhněvalo a připravoval pomstu. Když pak nikomédští křesťané slavili svátek Kristova narození, dal je v chrámě upálit.

29. Svatých dětí zabitých Herodem v Betlémě
V tento den Církev vzpomíná Herodovo vyvraždění malých dětí v Betlémě a okolí.
Ctihodného otce Markela, igumena kláštera bdících
Pocházel ze syrské Apemie. Nejdříve žil asketicky v Efezu a pak odešel do Cařihradu, kde se stal igumenem kláštera. Zemřel pokojně roku 485 (nebo 486 či 470).

30. Svaté mučednice Anisie
Pocházela ze Soluně. Jednou šla do chrámu a potkala pohanského vojáka, který ji nutil, aby obětovala pohanským bohům. Odmítla a on ji za to zabil mečem (mezi lety 285-305).
Ctihodného Zotika, kněze
Pocházel z významné římské rodiny a za Konstantina Velkého se stal knězem v Cařihradě, kde postavil nemocnice a útulky pro cizince. V polovině 4. století odmítl ariánskou herezi, za což byl přivázán k divokým koňům a uvláčen jimi k smrti.

31. Ctihodné matky Melánie Římské
Narodila se ve slavné římské rodině. Jako čtrnáctiletá se vdala za svého bratrance, ale p smrti dětí začali žít asketickým životem. Později se odstěhovala na Sicílii a pak do Afriky. Později se odstěhovala do Jeruzaléma, kde žila jako poustevnice na Olivové hoře. Později založila klášter a sepsala pro něj typik. Zemřela roku 439.