Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátky svatých

 

Svátky svatých v  lednu

 

 

1.   Obřezání Našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista
Ve Starém zákoně bylo obřezání ustanoveno Bohem jako znamení smlouvy Hospodina s Abrahámem a jeho potomstvem. Ježíš Kristus, ač Bůh, se podřídil tomuto nařízení Zákona a při obřízce dostal jméno Ježíš.
Svatého otce Bazila Velkého, arcibiskupa Cézarey Kappadocijské
Narodil se v Cézarei Kappadocké. Seznámil se s životem mnichů v Egyptě, Palestině a Sýrii. Později se stal biskupem. Bojoval proti ariánům a je autorem mnoha teologických děl. Zemřel roku 379.

2.   Svatého otce Silvestra, římského papeže
Pocházel z Říma. Roku 313 byl zvolen římským biskupem. Musel bojovat s vnitřním nepřítelem – herezí donatistů a ariánů. Koncilu v Niceii se nemohl zúčastnit, ale poslal na něj své zástupce. Horlivě pomáhal chudým. Zasloužil se o úpravu bohoslužeb a vydal více liturgických nařízení. Zemřel roku 335.

3.   Svatého proroka Malachiáše
Patřil ke kmeni Zabulon. Působil po návratu Židů z babylonského zajetí. Ve své knize volá k pořádku rod Lévi a poukazuje na ledabylost vykonávaných obětí. Slibuje příchod Kristova předchůdce a ohlašuje poslední soud. Zemřel mladý. Jako poslední píšící prorok je nazýván „pečetí proroků“.
Svatého mučedníka Hordía
Pocházel z kappadocké Cézaree. Vstoupil do armády. V době pronásledování křesťanů na počátku 4. století odešel do pouště, kde žil přísným asketickým životem a tak se připravil na vyznání víry před prefektem, za což by po dlouhém mučení sťat.

4.   Sbor svatých 70 apoštolů
Ježíš Kristus si za svého pozemského působení vyvolil dvanáct pomocníků, které nazval apoštoly. Kromě apoštolů měl i sedmdesát dalších učedníků. I tito učedníci hlásali evangelium v různých krajinách. Jejich společný svátek slavíme 4.1.
Ctihodného otce Teoktista, igumena sikelijského Kukumu
Byl zakladatelem kláštera sv. Mikuláše nedaleko Kukumu, jehož představeným se stal. Žil přísným asketickým životem. Zemřel pokojně roku 800.

5.   Svatých mučedníků Teopémpta a Teóny
Trpěli pro Krista roku 303 v Nikomédii. Teopémpt byl biskupem. Po dlouhém mučení byl sťat mečem. Teóna byl kouzelník, který měl přimět Teopémpta k obrácení, ale místo toho se obrátil ke Kristu sám. Byl po dlouhém mučení zaživa pohřben do země.
Ctihodné Sinklitie
Pocházela z Alexandrie. Po smrti rodičů rozdala své jmění, přijala mnišství a se svou sestrou žila v jednom hrobě, který patřil jejich rodině. Brzy se kolem ní shromáždilo velké množství žen. Na konci života ji postihla těžká a bolestivá choroba. Zemřela kolem roku 350 ve stáří 84 let.

6.   Svaté Bohozjevení Našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista
Pod názvem Bohozjevení rozumíme svátek, ve kterém vzpomínáme a oslavujeme křest Ježíše Krista v Jordáně. Bohozjevením se nazývá proto, že při křtu se zjevila Přesvatá Trojice: Otec hlasem z nebe, Syn byl křtěn a Svatý Duch sestupoval v podobě holubice.

7.   Sbor svatého a slavného proroka, předchůdce a křtitele Jana
V tento den se vzpomíná na Pánova předchůdce Jana a spolu s ním na zástupy andělů, které žasly, když spatřily Pánův křest v těle.

8.   Ctihodného otce Řehoře Chozevity
Pocházel z Kypru. Ještě v mládí odešel do Palestiny, kde se stal mnichem a později igumenem. Zemřel pokojně v první polovině 7. století.
Ctihodné matky Dominiky
Pocházela z Kartageny. Křest přijala v Cařihradě, kde později vstoupila do kláštera. Vedla asketický život a dosáhla vysokého stupně duchovní dokonalosti. Měla dar uzdravování a proroctví. Zemřela ve vysokém stáří kolem roku 474.
Emiliána, vyznavače
Jako první z biskupů se nebál postavit císaři Lvu Arménskému a bránit úctu ikon. Za svou horlivost mnoho vytrpěl a roku 815 byl poslán do vyhnanství, kde zemřel.

9.   Svatého mučedníka Polyeukta
Byl vojákem za císaře Decia a trpěl za Valeriána roku 259v arménské Melitině, kde byl sťat mečem.

10. Svatého otce Řehoře, nisského biskupa

Byl mladším bratrem Bazila Velkého. Později odešel na několik let do samoty a pak byl vysvěcen na biskupa pro městečko Nissu. Roku 381 byl účastníkem II. všeobecného koncilu v Cařihradě. Jeho dogmatická díla měla vliv na vítězství katolické strany na sněmu. Zemřel kolem roku 390.

Ctihodného Dometiána, melitijského biskupa

Ve 30 letech se stal biskupem v Melitině ve Velké Arménii. Byl velmi moudrý a zbožný. Byl oblíbencem císaře Mauricia, jehož všechny dary rozdával chudým. Proslavil se zázraky. Zemřel roku 601.

Ctihodného otce Markiána, kněze a ekonoma patriarchálního chrámu

Pocházel z Říma, ale jako mladý se odstěhoval do Cařihradu. Po smrti rodičů rozdal mnoho svého majetku na okrášlení chrámů a pomoc chudým. Brzy si jej všiml patriarcha, který jej vysvětil na kněze a jmenoval ekonomem patriarchálního chrámu. Markián chodíval v noci po městě a vyhledával mrtvé, k nimž se nikdo nehlásil, a pohřbíval je. Zemřel mezi lety 472-474.

11. Ctihodného otce Teodóza, zakladatele společného mnišského života

Pocházel z Kappadocie. Odešel do Palestiny, kde žil v jeskyni a později zbudoval klášter. Důrazně vystupoval proti monofyzitskému bludu, za což byl poslán do vyhnanství. Po návratu z vyhnanství zemřel roku 529 ve stáří 105 let.

12. Svaté mučednice Taťány

Pocházela z Říma. Odmítla obětovat modlám, a proto byla krutě mučena a nakonec roku 226 sťata.

13. Svatých mučedníků Ermila a Stratonika

Ermil byl jáhnem v Singidunu v Moesii. Za Liciniova pronásledování byl roku 308 zajat. Odmítl obětovat modlám, proto byl zbit a zavřen do vězení. Za dozorce mu dali jeho přítele Stratonika. Když zjistili, že i on je křesťanem, mučili oba a nakonec je utopili v Dunaji.

14. Ctihodných otců zabitých na Sinaji a v Raifě

Vzpomíná se dvojí vyvraždění mnichů. První na počátku 4. století, kdy saracéni přepadli mnichy na Sinaji. Čtyřicet jich zabili a ostatní se zachránili v opevněném klášteře. V týž den etiopští piráti zničili Raifu a vyvraždili klášterní mnichy. Druhé se stalo v 5. století, kdy agarjanští lupiči přepadli na Sinaji mnichy a mnohé z nich pozabíjeli.

Svaté a rovné apoštolům Niny, apoštolky Gruzie

Pocházela z Kappadocie. Před Diokleciánovým pronásledováním uprchla do Gruzie, kde vykonala mnoho zázraků a obrátila ke křesťanství mnoho obyvatel. Po příchodu křesťanských kněží žila v samotě na jedné hoře a pak odešla do Kachetie, kde pokračovala v práci. Zemřela pokojně roku 335.

15. Ctihodného otce Pavla Tibaidkého

Pocházel z Egypta. Za Deciova pronásledování odešel do pouště, kde žil 91 let v jeskyni. Zemřel při modlitbě roku 341 ve stáří 113 let.

Ctihodného otce Jana Kuščnika

Pocházel z Cařihradu. V mládí vstoupil v Bitýnii do kláštera. Později se vrátil do Cařihradu a žil 3 roky nepoznán v boudě u brány rodičovského domu. Těsně před smrtí se dal poznat rodičům, které žádal, aby jej pohřbili v boudě, kde žil. Zemřel ve stáří kolem 23 let v polovině 5. století.

16. Poklona okovům svatého a všechvalného apoštola Petra

Tento den se vzpomíná zázračné zachránění apoštola Petra ze žaláře, jak to popisují Skutky apoštolů (12.1-11).

17. Ctihodného a bohonosného otce Antonína Velkého

Pocházel z Egypta. Když mu bylo 20 let, rozdal své jmění chudým a uchýlil se na poušť, kterou opouštěl jen tehdy, když bylo nutné pomáhat pronásledovaným křesťanům nebo se postavit proti ariánským bludům. Zemřel roku 356 ve věku 105 let.

18. Svatých otců a alexandrijských arcibiskupů Atanáše a Cyrila

Atanáš – Narodil se kolem roku 295 v Alexandrii, kde dostal to nejlepší vzdělání. V mládí odešel do pouště, kde byl žákem sv. Antonína. Roku 318 byl vysvěcen na jáhna a stal se tajemníkem alexandrijského patriarchy, po jehož smrti byl zvolen za jeho nástupce. Jeho biskupský úřad byl rušný a strastiplný. Ze 47 let prožil za obranu pravé víry v pěti vyhnanstvích 17 let. Nucený pobyt mimo eparchii využíval k písemnému vysvětlování a šíření pravé víry. Zemřel roku 373.

Cyril – Narodil se kolem roku 370 a získal velké vzdělání. Roku 412 nastoupil na alexandrijský patriarchální stolec. Zde se zapletl do událostí, které ho ne vždy příliš ctily. Bojoval proti nestoriánskému bludu a účastnil se Efezského koncilu, kde bylo jeho zásluhou odsouzeno Nestorovo učení jako bludné. Poslední roky svého života věnoval pastorační práci a psaní teologických děl. Zemřel roku 444.

19. Ctihodného otce Makaria Egyptského

Pocházel z Egypta. Po smrti manželky odešel do pouště. Byl vysvěcen na kněze a stal se představeným kláštera. V té době obdržel dar zázraků a proroctví. Za panování císaře Valensa, který byl přívržencem ariánů, byl poslán do vyhnanství na jeden egyptský ostrov, odkud se později vrátil. Zemřel pokojně roku 391.

20. Ctihodného a bohonosného otce Eutimia Velkého

Narodil se v Melitině na Eufratu, kde také přijal mnišství a kněžské svěcení. Když mu bylo dvacet let, odešel do kláštera Jeruzaléma a pak žil v jeskyni, kolem níž se brzy vytvořil klášter. Protože miloval samotu, z kláštera uprchl a usadil se opět v jeskyni. Zemřel pokojně kolem roku 473 ve věku 93 let.

21. Ctihodného otce Maxima Vyznavače

Narodil se v Cařihradě kolem roku 580 a získal všestranné vzdělání. Vstoupil do Chrysopolského kláštera, kde se stal později igumenem. Zúčastnil se synody, na níž byl odsouzen monotheletismus a císařský edikt. Za to byl poslán do vyhnanství a pak zavřen na různých místech. Byl krutě mučen a zemřel roku 662 ve vězení v pevnosti Schimarius na Kavkaze.

Svatého mučedníka Neofyta

Pocházel z Nicee. Již v mládí obdržel dar zázraků. Odešel do pouště, kde žil ve lví jeskyni. V době Diokleciánova pronásledování odešel dobrovolně do Nicee, kde veřejně vystoupil proti pohanské víře. Za to byl krutě mučen a nakonec proboden kopím. Zemřel mezi lety 303-305 ve stáří 16 let.

Svatých mučedníků Evžena, Kandida, Valeriána a Akily

Trpěli pro Krista za císaře Diokleciána. Kandid, Valerián a Akila odešli do Trapezuntských hor v Malé Asii, protože nechtěli žít mezi pohany. Byli však nalezeni a přivedeni do Trapezuntu, kde byli mučeni spolu s Evženem. Po mučení byli sťati.

22. Svatého apoštola Timotea

Pocházel z Lystry. Doprovázel apoštola Pavla, který jej ustanovil prvním biskupem v Efezu. Tam neohroženě vystoupil proti pohanům při jejich svátku, za což byl kolem roku 96 ukamenován.

Svatého ctihodného mučedníka Anastázia Perského

Byl synem perského mága. Vstoupil do armády. Když Peršané ukořistili Kristův kříž, dělo se mnoho zázraků a on se obrátil ke křesťanství a odešel do Jeruzaléma, kde se stal mnichem. Po 7 letech se vrátil do vlasti, kde byl ve městě Betsaloa mučen a nakonec roku 628 uškrcen.

23. Svatého mučedníka Klimenta, ankirského biskupa

Pocházel z galatské Ankiry. Žil tak zbožným životem, že již ve 20 letech byl vysvěcen na biskupa. Během Diokleciánova pronásledování byl zajat, mučen a zavřen ve vězení. Nakonec byl roku 312 sťat při konání liturgie v jeskyni.

Svatého mučedníka Agatangela

Trpěl společně s Klimentem, na něhož dohlížel jako voják a jímž byl obrácen. Doprovázel ho na všech cestách, které musel podstoupit. Byl sťat roku 312.

24. Naší ctihodné matky Xénie Římské

Pocházela z Říma. Uprchla do Egypta a později koupila v Milase dům, který přeměnila na klášter. Stala se jáhenkou místního chrámu. Zemřela během modlitby roku 450.

25. Svatého otce Řehoře Teologa.

Pocházel z Naziánu. Stal se knězem a později biskupem. Roku 381 byl zvolen patriarchou v Cařihradě, kde téměř úplně vymýtil arianismus. Pro nesváry v církvi se zřekl biskupství a vrátil se do Naziánu, kde kolem roku 389 zemřel.

26. Ctihodného otce Xenofonta a jeho manželky Marie

Xenofont žil v 5. století. Byl senátorem v Cařihradě. Se svou manželkou Marií měl dva syny, kteří se stali mnichy v Jeruzalémě. Manželé později rozdali své jmění a po vzájemné dohodě vstoupili do kláštera.

 

27. Přenesení ostatků svatého otce Jana Zlatoústého

Vzpomíná se na přenesení ostatků Jana Zlatoústého z Koman, kde zemřel, do Cařihradu roku 438.

 

28. Ctihodného otce Efréma Syrského

Pocházel z Nisibie v horní Mezopotámii. Byl vysvěcen na jáhna a v Edesse založil teologickou školu. Usadil se na jedné hoře, kde vedl přísný asketický život. Zemřel pokojně kolem roku 373. Byl velkým kazatelem a básníkem.

29. Přenesení ostatků svatého biskupa a mučedníka Ignáce Bohonosce

Ostatky sv. Ignáce byly kolem roku 107 přeneseny z Říma do Antiochie. Po obsazení Antiochie Peršany byly přeneseny roku 540 (nebo 637) zpět do Říma, kde se nacházejí ve chrámu sv. Klimenta.

 

30. Svatého biskupa a mučedníka Hippolita

Byl biskupem římského Pontu. Přišel k soudci, který mučil křesťany a káral jej za nelidskost. To soudce rozhněvalo. Dal ho mučit a nakonec utopit (kolem roku 261).

Tří velkých arcibiskupů: Bazila Velkého, Řehoře Teologa a Jana Zlatoústého

Tento svátek patří k nejnovějším svátkům. Lid tyto světce velmi ctil již za jejich života. V 11. století vznikl v Cařihradě spor o to, který z nich je před Bohem největší. Tu se biskupu Janovi svatí zjevili, nejdřív jednotlivě a pak společně, a řekli mu: „Před Bohem jsme si rovni.“ Tak byl ustanoven roku 1084 v Cařihradě tento svátek.

Jan Zlatoústý – viz 13.11.

Bazil Velký – viz 1.1.

Řehoř Naziánský – viz 25.1.

 

31. Svatých divotvůrců a nezištníků Kira a Jana

Kir pocházel z Alexandrie a byl lékařem. Za Diokleciánova odešel do Arábie, kde vstoupil do kláštera. Jan pocházel z Edessy byl římský voják, který opustil službu a odešel do Palestiny. Seznámil se Kirem a zůstal u něho. Později byli pro víru mučeni a nakonec roku 311 sťati.