Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátky svatých

 

Svátky svatých v listopadu

 

1.   Svatých divotvůrců a nezištníků Kosmy a Damiána
Byli bratři a pocházeli z Malé Asie. Jejich otec byl pohan, matka křesťanka. Aby se mohli lépe věnovat službě bližním, stali se lékaři. Za své služby nebrali peníze. Bůh jim dal i dar zázraků. Jejich vlivem se mnoho pohanů obrátilo na křesťanskou víru. Za Diokleciánova pronásledování byli zajati, mučeni a nakonec sťati mečem roku 303.

2.   Svatých mučedníků Akindina, Pihase, Autonia, Elpidifora a AnempodistaTrpěli pro Krista v Persii mezi lety 341-345.

3.   Svatých mučedníků Akefima biskupa, Josefa presbytera a Aitala jáhna
Pocházeli z perského města Naessonu. Trpěli pro Krista za Sapfora II. ve 4. století. Akefim byl sťat mečem, Josef a Aital ukamenováni.

      Obnovení chrámu sv. Jiří v Lydě
Tento chrám byl postaven za Konstantina Velkého a bylo do něj přeneseno světcovo tělo.

4.   Ctihodného otce Joannika Velkého
Pocházel z Bitýnie. Byl vojákem a stál na straně ikonoborců. Později nalezl pravdu a odešel do kláštera na hoře Olymp v Bitýnii. Později začal žít jako poustevník. Proslavil se zázraky a proroctvími. Hájil úctu ikon i proti samotnému císaři. Svůj život zakončil pokojně v poustevně roku 846.
Svatého mučedníka Nikandra, myrského biskupa, a Ermeje, presbytera
Byli učedníky apoštola Tita, který je vysvětil. Během pronásledování křesťanů byli mučen a nakonec živí zasypáni v hrobě.

5.   Svatých mučedníků Galaktiona a Epistimy
Byli manželé. Trpěli pro Krista v Emese za Decia (nebo Diokleciána). Po krutém mučení byli sťati mečem.

6.   Svatého otce Pavla, cařihradského arcibiskupa, vyznavače
Pocházel ze Soluně a stal se cařihradským patriarchou. Byl 4x sesazen ariány a vždy nalezl útočiště v Římě. Nakonec byl poslán do vyhnanství do města Kukuzy v Arménii, kde byl roku 350 uškrcen ariány při sloužení Božské liturgie.

7.   33 svatých melitinských mučedníků
Trpěli pro Krista za císaře Diokleciána v arménském městě Melitina. Po krutém mučení byli všichni sťati.
Ctihodného otce Lazara
Pocházel z Magnesie. Vstoupil do kláštera sv. Sávy u Jeruzaléma. Později odešel na Haliskou horu v blízkosti Efezu, kde zbudoval klášter, v jehož blízkosti žil na sloupě. Měl dar proroctví. Zemřel roku 1053 ve stáří 72 let.

8.   Sbor archanděla Michaela a andělských mocností
Michael je vůdcem nebeských zástupů. Společně s ním se slaví svátek všech andělských mocností. Pro oslavu andělů byl vybrán měsíc listopad – devátý měsíc od března, kdy původně začínal rok - na počest devíti andělských chórů.

9.   Ctihodné matky Matrony
Pocházela z Perge v Pamfýlii. Protože ji manžel trýznil, uprchla od něj a v oděvu eunucha vstoupila pod jménem Babila do jednoho mužského kláštera. Odtud později odešla do ženského kláštera v Emesse, pak do Jeruzaléma a nakonec do Cařihradu, kde založila ženský klášter. Zemřela pokojně roku 492.
Ctihodné Teoktisty z Lezvy
Pocházela z Metimnu na Lesbosu. V mládí vstoupila do kláštera. Byla zajata piráty, ale podařilo se jí uprchnout a žila v polorozpadlém chrámě na ostrově Paros. Zemřela pokojně roku 881.

10. Svatých apoštolů Erasta, Olympa a Rodiona a jejich druhů
Erast – Byl biskupem v Paneadě.
Olymp – Doprovázel apoštola Petra a byl sťat v Římě za císaře Nera.
Rodion – Byl biskupem v Patrarách, kde mnoho trpěl pro víru. Později odešel do Říma, kde byl sťat stejný den jako apoštol Petr.

11. Svatého velkomučedníka Miny
Pocházel z Egypta a byl vojákem. Za Diokleciánova pronásledování odešel na poušť. Během pohanského svátku odešel do frigijského Kotuanu, kde vystoupil proti pohanům. Za to byl krutě mučen nakonec roku 304 sťat.
Svatého mučedníka Viktora
Pocházel z Itálie. Po krutém mučení byl za císaře Antonia sťat v Alexandrii (nebo Damašku).
Svatého mučedníka Vikenta
Pocházel ze Španělska a byl jáhnem v Augustopoli (dnes Zaragóza). Za Diokleciánova pronásledování byl mučen a nakonec roku 304 upálen na železném roštu.
Ctihodného otce a vyznavače Teodora Studity

Pocházel z Cařihradu. Získal velké vzdělání. Veřejně vystoupil proti císaři, který zapudil svou manželku a vzal si jednu z dvorních dam. Za to byl poslán do vyhnanství. Po návratu se ujal řízení Studitského kláštera. Za Lva V. Arménského se veřejně postavil za úctu ikon, za což byl opět poslán do vyhnanství. Po propuštění se usadil v Arkitě. Zemřel roku 826 na následky mučení.

12. Svatého otce Jana Milostivého, alexandrijského patriarchy
Pocházel z Amaty na Kypru. Stal se melchitským patriarchou Alexandrie. Staral se o duchovní i hmotné potřeby věřících. Jeho zásluhou bylo vybudováno mnoho sirotčinců a nemocnic. Když Peršané zaútočili na Egypt, odebral se do Cařihradu. Na cestě se loď zastavila v Amatě na Kypru, kde se roku 619 těžce roznemohl a zemřel.
Ctihodného otce Nila
Pocházel z Cařihradu, kde se stal jedním z nejvyšších představitelů města. Když viděl machinace u císařského dvora, odešel na Sinaj, kde se usadil v jeskyni. Tam jej navštěvovalo mnoho lidí a sám císař mu psal dopisy. Zemřel pokojně kolem roku 450.
Svatého mučedníka Josafata Kunceviče, polockého arcibiskupa
Pocházel z volyňského Vladimíru. Konvertoval od pravoslaví ke katolicismu. Vstoupil k baziliánům a stal se arcibiskupem v Polocku. Působil jako horlivý šiřitel sjednocení s Římem a usiloval o prohloubení náboženského života věřících a pozvednutí úrovně duchovenstva. Byl ubit nájemnými vrahy ve Vitebsku roku 1623.

13. Svatého otce Jana Zlatoústého, cařihradského arcibiskupa
Pocházel z Antiochie. Vystudoval řečnictví a filosofii, ale dal přednost mnišskému životu. Stal se knězem a později cařihradským patriarchou. Otevřeně káral rozmařilý život ve městě a u císařského dvora, a proto byl 2x poslán do vyhnanství, kde roku 407 zemřel. Byl velkým kazatelem.

14. Svatého všechvalného apoštola Filipa
Pocházel z Betsaidy. Patřil k dvanácti apoštolům. Po seslání Svatého Ducha hlásal evangelium v Galileji, pak v Řecku, Arábii, Etiopii, Sýrii a Malé Asii. Jeho kázání byla doprovázena mnoha zázraky. Nakonec byl v Hierapoli v 87 letech ukřižován.

15. Svatých mučedníků a vyznavačů Gurie, Samona a Avivy
Gurij a Samon pocházeli z Edessy. Žili asketicky v poušti a obrátili mnoho pohanů, za což byli mučeni a nakonec mezi lety 299-306 sťati. Aviv pocházel z Emesy a byl jáhnem. Trpěl v Edesse za císaře Luciána roku 322.

16. Svatého apoštola a evangelisty Matouše
Matouš, jiným jménem Levi, byl celníkem v Kafarnau. Odtud ho Ježíš povolal za apoštola. Po seslání Svatého Ducha působil nejdříve mezi Židy v Palestině a napsal pro ně aramejsky evangelium. Pak působil v Etiopii, Persii a Pontu. Byl upálen roku 60 ve městě Mirmeny.

17. Svatého otce Řehoře, neocézarejského biskupa, divotvůrce
Pocházel z Nové Cézaree v Pontu. Stal se žákem Origena a pak Dionýsa Alexandrijského. Později odešel na poušť, ale obyvatelé Nové Cézaree jej zvolili biskupem. Vyvíjel horlivou apoštolskou činnost a prakticky celé město obrátil ke Kristu. Za Deciova pronásledování se skrýval. Zemřel pokojně roku 270.

18. Svatého mučedníka Platona
Trpěl pro Krista v galatské Ankiře za císaře Diokleciána kolem roku 306. Protože odmítl obětovat modlám, byl mučen a nakonec sťat mečem.
Svatého mučedníka Romana
Pocházel a Antiochie a byl jáhnem. Bránil křesťanský chrám před zničením a veřejně se postavil proti pohanství. Po krutém mučení byl nakonec oběšen v žaláři roku 303.

19. Svatého proroka Abdiáše
Byl učedníkem proroka Eliáše. Ve svých proroctvích mluví o zkáze Edomu a o „Dnu Páně“, který se jeví jako den soudu nad národy. Zemřel pokojně.
Svatého mučedníka Varlama
Byl rolníkem z vesnice nedaleko Antiochie. Za Diokleciánova pronásledování měl obětovat pohanským bohům. Protože odmítl, dali mu kadidlo do ruky a tu drželi nad plamenem. Kdyby kadidlo z bolesti upustil, považovali by to mučitelé za oběť. On však vytrval a ruku neotevřel. Proto jej odsoudili k smrti (roku 303).

20. Ctihodného otce Řehoře Dekapolity
Pocházel z Irinopolis. Od mládí žil v mnišství. Měl dar zázraků. Během ikonoboreckého pronásledování byl v Cařihradě, kde vystupoval proti heretikům. Zemřel v Cařihradě roku 816.
Svatého otce Prokla, cařihradského arcibiskupa
Byl učedníkem Jana Zlatoústého. Byl zvolen cařihradským patriarchou. Byl skvělým řečníkem a pastýřem. Zemřel pokojně kolem roku 446.

21. Uvedení přesvaté Bohorodičky do chrámu
Svátek se vyvinul na podkladě tradice, která se opírá o Jakubovo protoevangelium: Když byly Marii tři roky, přinesli ji rodiče do chrámu. U dveří ji očekával velekněz, který ji uvedl z Božího vnuknutí nejen do chrámu, ale i do velesvatyně. V chrámě žila Bohorodička až do zásnub se sv. Josefem.

22. Svatého apoštola Filemona a jeho druhů
Byl bohatým občanem v Kolosách. Sv. Pavel jej obrátil ke křesťanství a později mu napsal list. Filemon se stal biskupem v Gaze. Se svou manželkou Apfií byl za Neronovy vlády ukamenován v Kolosách.

23. Svatého otce Amfilocha, ikonského biskupa
Pocházel z Dekapole a byl přítelem Bazila Velkého a Řehoře Naziánského. Stal se biskupem v Ikoniu a vystupoval proti heretikům. Roku 381 se zúčastnil 2. všeobecného koncilu. Zemřel velmi starý kolem roku 394.
Svatého otce Řehoře, akragatijského biskupa
Pocházel ze Sicílie. Účastnil se 5. všeobecného koncilu. Stal se biskupem v Akrangatii. Byl lživě obviněn a uvržen v Římě do žaláře. Měl dar uzdravování. Zemřel na konci 6. nebo začátku 7. století.

24. Svaté velkomučednice Kateřiny
Pocházela z egyptské Alexandrie. Byla velmi vzdělaná a krásná. Roku 307 byla jako křesťanka zajata. Když v debatě vyvrátila tvrzení pohanských filosofů, byla krutě mučena a nakonec sťata mečem.
Svatého velkomučedníka Merkura
Pocházel pravděpodobně z Arménie. Byl vysokým vojenským důstojníkem a působil v Římě. Když Věčné město napadli barbaři, Merkur je přemohl a vyhnal. Protože odmítl přinést oběť pohanským bohům, nařídil jej císař Decius odvést do Kappadocké Cézaree. Tam byl po strašlivém mučení sťat mečem, pravděpodobně roku 250.

25. Svatého otce a mučedníka Klimenta, římského papeže
Stal se třetím nástupcem sv. Petra na římském biskupském stolci. Posílal věrozvěsty do různých zemí a sám obrátil mnoho pohanů. Byl poslán do vyhnanství do Chersonesu (na Krymu), kde byl nakonec vhozen do moře s kotvou uvázanou kolem krku (kolem roku 100).
Svatého otce a mučedníka Petra, alexandrijského biskupa
Roku 300 se stal alexandrijským patriarchou. Za Diokleciánova pronásledování uprchl z města a církev řídil z úkrytu. Roku 311 jej dal znenadání císař Maximin zajmout a brzy nato stít. Je posledním mučedníkem, který v Alexandrii zahynul na rozkaz státní vlády.

26. Našeho ctihodného otce Alipia Stylity
Pocházel z Adrianopolis v Malé Asii. Nejdříve žil v jednom hrobě a později na sloupě. Dosáhl vysokého stupně dokonalosti. Zemřel v první polovině 7. století.

Posvěcení chrámu Svatého velkomučedníka Jiřího v Kyjevě
Tento chrám byl postaven knížetem Jaroslavem a posvěcen roku 1051 metropolitou Hilarionem.

27. Svatého velkomučedníka Jakuba Perského
Byl perským důstojníkem. Když se odmítl vzdát víry, byl krutě mučen a nakonec roku 441 sťat. Nazývá se též Jakub Rozsekaný.
Ctihodného otce Palladia
Pocházel ze Soluně a žil asketickým životem v Alexandrii na konci 6. a začátku 7. století.

28. Ctihodného mučedníka Štěpána Nového
Pocházel z Cařihradu. Ještě v mládí se stal mnichem. Za Konstantina Kopronima byl mučen kvůli úctě ikon, při němž zemřel roku 767 na úder do hlavy.
Svatého mučedníka Irinarcha
Trpěl pro Krista roku 303 v arménské Sebastě. Původně sám mučil křesťany, ale jejich pevnost ho obrátila, za což byl po mučení sťat mečem.

29. Svatého mučedníka Paramona
Trpěl v Malé Asii roku 250 za císaře Decia. Šel kolem, když byli mučeni křesťané a veřejně vyjádřil nesouhlas. Za to byl uvázán mezi koně a roztrhán.
Svatého mučedníka Filumena
Pocházel z galatské Ankiry. Byl mučen a zemřel kolem roku 274, když mu nohy, ruce a hlavu probili hřeby.

30. Svatého a všechvalného apoštola Ondřeje prvozvaného
Byl rybářem a pocházel z Betsaidy. Patřil k učedníkům sv. Jana Předchůdce. Když poznal Ježíše, přivedl k němu i svého mladšího bratra Šimona Petra. Po seslání Svatého Ducha hlásal evangelium v krajinách u Černého moře a v jižním Řecku. Zemřel kolem roku 60 v Patrasu v Achaji. Byl přivázán na kříž, který byl ve znaku písmene X.

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA