Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátky svatých

 

Svátky svatých v únoru

 

1.   Svatého mučedníka Trifona

     Pocházel z Frýgie. Jako chlapec pásával husy. Již v mládí dostal dar zázraků. Za Deciova pronásledování byl se svým přítelem Rescipiem v Nikomédii zajat a mučen. Hoši byli trháni železnými háky. Když zůstali pevní, nasadili jim mučitelé boty plné hřebíků a vláčeli je po městě. Pak je bičovali a nakonec sťali mečem.

 

2.   Setkání Našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista

      Tento svátek připomíná událost, popisovanou v L.2.22-39. Bohorodička a sv. Josef chtěli splnit Zákon, a proto obětovali v chrámě dvě hrdličky. Zde se s nimi setkal stařec, kterému bylo předpovězeno, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. Ten chválil Boha známým chvalozpěvem. V chrámě se též setkali s prorokyní Annou.

 

3.   Svatého a spravedlivého Simeona a prorokyně Anny

     Simeon – Byl jedním z překladatelů Septuaginty. Když dospěl na místo u proroka Izaiáše: „Hle, panna počne a porodí syna…“, chtěl je přeložit jinak. Tu se mu zjevil anděl, který jej pokáral a slíbil mu, že se této události dožije, což se stalo právě tehdy, když Bohorodička se sv. Josefem přinesli Ježíše do chrámu.

     Anna – Byla vdova. Sloužila v chrámě Bohu posty a modlitbami. I ona poznala v chrámě Božské dítě a mluvila o něm.

 

4.   Ctihodného otce Isidora Pilusijského

       Pocházel z Egypta. Žil v jeskyni nedaleko města Pilusie, kde později zbudoval klášter, pro nějž se dal vysvětit. Psal též duchovní poučení. Bránil Církev v boji s heretiky a ovlivnil císaře Teodósia, aby svolal do Efezu třetí všeobecný koncil (roku 431). Zemřel ve vysokém stáří roku 450.

5.   Svaté mučednice Agatie

      Pocházela z Palerma. Za Deciova pronásledování byla mučena v Katánii. Zemřela pokojně roku 251. Nad jejími ostatky byl postaven chrám, kde se ukrývali obyvatelé Katánie při výbuchu Etny.

 

6.   Ctihodného otce Bukola, smirinského biskupa

      Byl učedníkem apoštola Jana Teologa, který ho ustanovil prvním biskupem ve Smyrně. Tam obrátil mnoho pohanů. Zemřel pokojně kolem roku 100.

 

7.   Ctihodného otce Partenie, lampsackého biskupa

      V mládí lovil ryby a vydělané peníze rozdával chudým. Později se stal biskupem v Lampsace. Horlivě bojoval proti pohanství. Byl mu dán dar zázraků. Zemřel velmi starý ve 4. století.

 

8.   Svatého velkomučedníka Teodora Tirona

      Byl vojákem ve městě Amasia v Malé Asii. Za Maximiánova pronásledování křesťanů podpálil pohanský chrám. Byl mučen a nakonec upálen na hranici.

      Svatého proroka Zachariáše

     Pocházel z kmene Levi. Byl současníkem proroka Agea a zasloužil se o znovuvýstavbu jeruzalémského chrámu. Počítá se mezi malé proroky. Jeho kniha je plná proroctví o posledních dnech Spasitele. Zemřel kolem roku 520 př. Kr.

 

9.   Svatého mučedníka Nikifora

      Pocházel ze syrské Antiochie a žil v polovině 3. století. Byl pro víru v Krista sťat mečem.

 

10. Svatého mučedníka Charalampie

      Byl biskupem (podle řeckých zdrojů knězem) v Magnézii. Kvůli horlivému hlásání křesťanské víry byl mučen a nakonec roku 202 sťat ve stáří 113 let.

 

11. Svatého mučedníka Vlasa, sebastského biskupa

      Byl biskupem v Sebastě. Povzbuzoval mučené křesťany. Když byli umučeni skoro všichni křesťané ve městě, odešel na pustou horu, kde žil v jeskyni. Za císaře Licinia byl objeven a přiveden do Sebasty, kde byl po krutém mučení roku 316 sťat.

 

12. Svatého otce Meletie, antiochijského arcibiskupa

      Pocházel z Arménie a stal se biskupem v Sebastě. Odtud byl vyhnán a odešel do pouště. Později byl zvolen společně ariány a katolíky za biskupa v Antiochii. Protože bránil pravou víru a bojoval s pohanstvím, byl několikrát poslán do vyhnanství. Roku 381 předsedal všeobecnému koncilu Cařihradě. Brzy po jeho zahájení zemřel.

13. Ctihodného otce Martiniána

      Pocházel z Palestinské Cézaree. V mládí odešel na poušť. Později žil v poustevně na jednom ostrůvku v moři. Když u ostrova ztroskotala loď a zachránila se z ní jedna dívka, odevzdal jí potraviny a přeplaval na pevninu. Zemřel v Aténách na počátku 5. století.

14. Ctihodného otce Avxentie

      Pocházel ze Sýrie. Byl dvořanem císaře Teodosia Mladšího, ale později se stal mnichem. Odešel do Bitýnie, kde žil na jedné hoře nedaleko Chalcedonu. Zúčastnil se 4. všeobecného koncilu. Měl dar uzdravování. Zemřel kolem roku 470.

 

      Zesnutí ctihodného otce Cyrila filosofa, učitele Slovanů

      Pocházel ze Soluně. Se svým bratrem Metodějem hlásal křesťanství na Velké Moravě. Později bratři odešli do Říma, kde obhajovali slovanskou bohoslužbu. Tam Cyril přijal velkou schimu a roku 869 zemřel.

      Ctihodného Marona, poustevníka a divotvůrce.  Vedl poustevnický život v Sýrii nedaleko města Kiru. Jeho sláva se brzy rozšířila po okolí a začali k němu přicházet lidé. Dostal od Boha dar zázraků. Zemřel pokojně kolem roku 410. U jeho poustevny se brzy vytvořil klášter, který se stal základem pro maronitské mnišstvo.

 

15. Svatého apoštola Onezima

      Byl otrokem Filemona. Protože se dopustil přestupku, utekl do Říma, kde jej sv. Pavel obrátil ke Kristu. S Pavlovým dopisem se vrátil ke svému pánovi. Filemon mu nejen odpustil, ale daroval mu svobodu. Po Pavlově smrti hlásal křesťanství v Řecku a Malé Asii. Zemřel v Římě kolem roku 95 mučednickou smrtí.

 

16. Svatých mučedníků Pamfila, Porfira a druhů

      Trpěli v palestinské Cézareii kolem roku 308. Pamfil byl knězem. Po krutém mučení byl uvržen do žaláře a po 2 letech sťat mečem. Porfir chtěl pochovat těla mučedníků, ale sám byl zajat a upálen.

 

17. Svatého velkomučedníka Teodora Tirona

      Byl vojákem ve městě Amasia v Malé Asii. Za Maximiánova pronásledování křesťanů podpálil pohanský chrám. Byl mučen a nakonec upálen na hranici.

18. Svatého otce Lva, římského papeže

      Byl pravděpodobně Toskánec, ale od mládí žil v Římě. Roku 440 byl zvolen za římského papeže. Byl výborným kazatelem. Zachránil Řím před Huny a Vandaly. Musel reagovat na mnoho bludů, které se v té době v církvi šířily. Zemřel roku 461.

19. Svatého apoštola Archipy

      Byl jedním ze sedmdesáti Kristových učedníků. Stal se biskupem v Kolosách. Byl přepaden během bohoslužeb. Vytáhli jej ven z domu a s jinými kamenovali. Nakonec jej rozřezali noži na kousky (kolem r. 65).

 

20. Ctihodného otce Lva, katánského biskupa

      Byl biskupem v Katánii na Sicílii v 8. století. Proslavil se láskou k ubohým a měl dar uzdravování.

 

21. Ctihodného otce Timotea Simvolského

      Od mládí žil v klášteře v Malé Asii. Žil přísným asketickým životem. Obdržel dar uzdravování a vyhánění démonů. Zemřel velmi starý na počátku 9. století.

 

      Svatého otce Eustatia, arcibiskupa Velké Antiochie

      Nejdříve byl biskupem v syrské Berei a pak se stal antiochijským patriarchou. Na 1. všeobecném koncilu horlivě obhajoval pravou víru. Byl ariány svržen z funkce a zavřen v Trácii, kde zemřel kolem roku 360 (nebo 377).

 

22. Nalezení ostatků svatých eugenských mučedníků

      Za vlády císařů Arkádia a Honoria byly u brány Cařihradu, která se nazývá Eugenská, nalezeny ostatky velkého počtu křesťanských mučedníků, jejichž jména jsou neznámá. Na místě nálezu byl ve 12. století postaven chrám.

 

23. Svatého mučedníka Polykarpa, smyrnského biskupa

      Pocházel ze Smyrny. Byl žákem apoštola Jana Teologa, který jej ustanovil ve Smyrně biskupem. V době pronásledování křesťanů za císaře Marka Aurelia se ukrýval. Jeho úkryt však byl prozrazen a byl zajat. Protože odmítl obětovat modlám, byl mučen a roku 156 proboden mečem.

24. První a druhé nalezení hlavy svatého a slavného proroka, předchůdce a křtitele Páně Jana

      Manželka Herodova správce věděla, kde byla Janova hlava zakopána. Vykopala ji a zakopala na Olivové hoře. Za císaře Konstantina Velkého přišli do Jeruzaléma dva mniši ze Sýrie, kterým se sv. Jan zjevil a ukázal jim místo, kde je pochována jeho hlava. Vykopali ji, ale později byla zakopána v jeskyni nedaleko Emesy. Archimandritovi místního kláštera se roku 452 zjevil sv. Jan a ukázal mu místo, kde se jeho hlava nachází.

25. Svatého otce Tarasie, cařihradského arcibiskupa

      Pocházel z významného rodu a patřil k nejlepším císařským rádcům. Roku 784 byl zvolen cařihradským patriarchou. Na jeho doporučení svolala císařovna Irena 7. všeobecný koncil. Zemřel velmi starý roku 806.

26. Svatého otce Porfira, gazského biskupa

      Pocházel ze Soluně. Když mu bylo 26 let, stal se mnichem v Egyptě. Když byl v Jeruzalémě, byl zázračně vyléčen z těžké nemoci a zvolen biskupem v Gaze, která byla plná pohanů. On však přivedl ke Kristu téměř všechny obyvatele města. Zemřel roku 420.

27. Ctihodného otce a vyznavače Prokopa Dekapolity

      Žil jako mnich v oblasti Desetiměstí v Palestině. Za císaře Lva Isaurského byl pro úctu ikon po krutém mučení uvržen do žaláře. Po propuštění žil opět jako mnich a přivedl mnoho lidu ke spáse. Zemřel pokojně kolem roku 750.

28. Ctihodného otce a vyznavače Bazila, Prokopova spoluaskety

      Trpěl pro úctu ikon spolu s Prokopem Dekapolitou mučení a žalář. Po smrti císaře Lva Isaurského žil až do své pokojné smrti kolem roku 750 v poušti jako mnich.